L.p.

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI na 2020 rok

USTALONE STAWKI przez RADĘ GMINY

1.

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków/1m2

0,85 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi; jezior
i zbiorników sztucznych/ 1ha

4,80 zł

c) pozostałe/1m2

0,10 zł

- w tym: przeznaczonych na rekreację
i wypoczynek oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego/1m2.

0,50 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego/ 1m2

0,60 zł

2.

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych/1m2.

0,60 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej /1m2

20,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym /1m2

11,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń/1m2

4,70 zł

e) pozostałe, w tym:

- przeznaczonych na rekreację i wypoczynek /1m2

4,50 zł

8,05 zł

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego/1m2.

8,05 zł

3.

Budowle:

2% wartości

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie:

1. Gospodarki wodnej i ściekowej,

2. Oświaty i kultury,

3. Sportu,

4. Wynajmu mieszkań komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwalnia się w podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle służące realizacji statutowych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w ustawie z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Podatek rolny:
Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta do
44 zł wskutek czego podatek rolny w 2020 roku wynosił będzie 110 zł za 1 hektar przeliczeniowy dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo natomiast dla działkowiczów 220 zł. za 1 hektar przeliczeniowy.

Podatek leśny:

 

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na 2020 rok obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku w kwocie 194,24 zł za 1m3  co oznacza 42,73 zł za 1 ha fizyczny.

 

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ujednolicone formularze podatkowe dostępne na stronie portalu podatkowego

podatki.gov.pl

formularze do druku wybrać Podatki i opłaty lokalne

 

Podatek od środków transportowych

 

lp.

rodzaj środka transportowego

stawka podatku

1.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej 3,5 t do 5,5 t (włącznie) – 452,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 735,00 zł

Powyżej 9 t a poniżej 12 t – 998,00 zł

2.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa załącznik Nr 1 do Uchwały NR XI/78/2019 z dnia 25 listopada 2019r

 

3.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej  3,5 t do 5,5 t włącznie- 735,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie- 945,00 zł

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1103,00 zł

4.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa załącznik Nr 2 do Uchwały NR XI/78/2019 z dnia 25 listopada 2019r

5.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

945,00 zł

6.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa załącznik Nr 3 do Uchwały NR XI/78/2019 z dnia 25 listopada 2019r

7.

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc - 735 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.890 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1,3 i 7 posiadających katalizatory oraz spełniających określony certyfikatami EURO poziom wymagań co do emisji spalin i hałasu do  środowiska naturalnego , stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej 3,5 t do 5,5 t (włącznie) – 441,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 735,00 zł

Powyżej 9 t a poniżej 12 t – 935,00 zł

2.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej  3,5 t do 5,5 t włącznie- 725,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie- 956,00 zł

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1040,00 zł

 

 

3.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

935,00 zł

4.

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc - 725 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.880 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa wysokości

1.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej 3,5 t do 5,5 t (włącznie) – 462,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 746,00 zł

Powyżej 9 t a poniżej 12 t – 956,00 zł

 

 

 

2.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej  3,5 t do 5,5 t włącznie- 746,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie- 956,00 zł

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1061,00 zł

3.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

998 ,00 zł

4.

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc - 746 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1901,00 zł