GMINA KOWAL

NAZWA GMINY - Gmina Kowal

RODZAJ - gmina wiejska

LOKALIZACJA - woj. kujawsko- pomorskie, powiat włocławski

KOD - 87-820

MIEJSCOWOŚĆ - Kowal

KONTAKT - tel. + 48 (54) 284-22-52, (54) 284-22-89, fax (54) 284-23-63 

e-mail:
urzad@gmina-kowal.pl

WÓJT GMINY KOWAL - Stanisław Adamczyk  tel. (54) 284-26-37, 884-799-100

ZASTĘPCA WÓJTA    - Aneta Kwarcińska tel. (54) 284-26-35

SKARBNIK GMINY KOWAL - Krystyna Kurzawska tel (54) 284-22-52 w. 142

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY- Edward Dominikowski   tel.(54) 284-22-52 w.116 
_______________________________________________

NASZ ADRES: Urząd Gminy Kowal 
                          ul. Piwna 33
                          87-820 KowalNIP urzędu - 888 18 62 638

NIP gminy - 888 30 89 757

REGON urzędu -  91 00 03 480

REGON gminy- 91 08 66 867
 

 

Numery rachunków bankowych GMINY  KOWAL
         
Lp. Nr rachunku Realizowane operacje bankowe
1 06 9557 0006 0014 2494 2000 0001 rachunek budżetu  subwencje
dotacje
należne udziały w podatku doch.od osób fizycznych 
dochody z urzędów skarbowych
odprowadzane dochody jednostek budżetowych
inne należności budżetu gminy
2 49 9557 0006 0014 2494 2000 0003 rachunek dochodów wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
  podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
opłata skarbowa
opłata za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych
opłata za zajęcie pasa drogowego
wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzagrodowych
wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kolektora sanitarnego
inne dochody
3 76 9557 0006 0014 2494 2000 0002 rachunek wydatków regulowanie zobowiązań Gminy z tytułu zakupionych towarów i usług

regulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT

 

4      54 9557 0006 0014 2494 2000 0010                         zabezpieczenie należytego wykonania
                                                                                                  wadium na udział w przetargu  

 

5      95 9557 0006 2013 0014 2494 0017                     wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

WYKAZ TELEFONÓW

 

               

              

   

    Numery  telefonu

 

       SEKRETARIAT

        54  284-22-52
        54  284-26-30

        884-782-972

 

            FAX

 

        54  284-23-63

 

           WÓJT

 

        54  284-26-37

         884-799-100

  ZASTĘPCA WÓJTA

        54  284-26-35

         884-797-009

        

 

      KSIĘGOWOŚĆ

 

        54  284-26-33

         884-797-592

 

INWESTYCJE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
OCHRONA ŚRODOWISKA

 

        54  284-25-01

        884-797-009

        884-797-976

 

   OPIEKA  SPOŁECZNA

 

        54  284-26-34

        884-787-809

        884-797-362

 

            ODR

 

        54  284-22-73

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowal

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Urząd Gminy w Kowalu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Urząd Gminy w  Kowalu, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal,
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy,  a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl
  3. 3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kowalu;

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych    w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Urząd Gminy w Kowalu powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Panią Małgorzatę  Sapalską, malgorzata.sapalska@cbi24.pl