O G Ł O S Z E N I E

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 5a ust. l, art. 30 ust. 2pkt 2ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz uchwały nr VI/30/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2015 roku Wójt Gminy Kowal zarządza, co następuje:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami Lokalnego Programu   Rewitalizacji dla Gminy Kowal na lata 2018-2023 (aktualizacja).

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kowal  na lata 2018-2023 (do wglądu na stronie internetowej www.ugkowal.bip.net.pl lub w urzędzie gminy).

3.  Celem konsultacji jest:

Uzyskanie od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Kowal opinii dotyczącej opracowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kowal na lata 2018-2023 (aktualizacji).

4. Zgłaszanie uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kowal na lata 2018-2023 dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym .

5.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 25 czerwca  do 08 lipca 2019 roku.

6.  Formy przeprowadzania konsultacji:

a)      projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji oraz ogłoszenia, stanowi załącznik  nr 1, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowal,

b)       w terminie podanym w § 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30,
w pokoju nr 14 będzie można zapoznać się projektem programu, każdy będzie mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobiście,

c)       spotkanie otwarte odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Dziardonicach dnia 08.07.2019r.