1. Cel opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gm. Kowal we wst Krzewent i Dębniaki.

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym budownictwem letniskowym
nad jeziorem Krzewent i
Lubiechowskim, Zarząd Gminy Kowal zdecydował
opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów.
W obowiązującym miejscowym ogólnym planie gminy Kowal uchwa
lonym w dniu
21.09.1979 r. Nr Uchwa
ły Xl/30/79 r. ustalenia realizacyjne tych terenów
wyznaczały je pod funkcje ro
lnicze. Ocena aktualności miejscowego planu
wykonana w 1987 roku już wskazywała o dużym zainteresowaniu inwestorów
tymi terenami pod budowę domków
letniskowych. Zamysł mimo iż poparty przez
Gminną Radę Narodową nie znalazł poparcia w Wydziale Ochrony Środowiska
i Dyrekcji
Gostynińsko-Wtooławskiego Parku Krajobrazowego. Nabór ze strony osób
zainteresowanych zarówno w zbyciu jak i ich nabycjiu był bardzo duży
W aktach notarialnych wpisano, że przedmiotem transakcji jest działka
letniskowa mimo, że faktycznie zgodnie z obowiązującym planem była rolą.
Wielu nabywców o tym fakcie dowiedziało się składając w Urzędzie Gminy
dokumenty na pozwolenie na budowę. Wielu z nich zdecydowało się po
otrzymaniu decyzji odmownej postawić obiekt tymczasowy. Obiekty te Urząd
Rejonowy we Włocławku postanowieniami wydawanymi od 1992 roku
9        przeznaczał sukcesywnie do rozbiórek. W
łaściciele odwoływali się od tych
postanowień składając jednocześnie wnioski do Urzędu Gminy w Kowa
lu
o przeznaczeniu w m
iejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ich
nieruchomości na ce
le rekreacyjne. Urząd Rejonowy w związku z podjęciem
przez Urząd Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu
zawiesił egzekucję decyzji o rozbiórkach do czasu uchwalenia planu.

2. Podstawa prawna rozpoczęcia prac projektowych.
-
Uchwała Rady Gminy w Kowalu o przystąpieniu do opracowania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Krzewent i Dębniaki gm. Kowal

z dnia 10 sierpnia 1995 r. Nr X/49/95

Umowa z generalnym projektantem uprawnionym do Sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zawarta w dniu 3 listopada 1995 r.
Nr 6/95.

3. Materiały wejściowe dostarczone przez zamawiającego przed rozpoczęciem
prac pro
jektowych.

1). Matryce miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego w dniu 21.09.19979 r. Nr X
l/30/79 (brak tekstu ustaleń)

2). Matryce sytuacyjno-wysokościowe opracowane w skali 1 : 5000 dla terenu
będącego przedmiotem zm
iany miejscowego planu ogólnego.

3). Wykaz wniosków od obywateli złożonych do Urzędu Gminy z prośbą o zmia-
nę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane (łącznie 30 wniosków
zbieranych od 1992 roku)

4. Materiały wejściowe dostarczone przez Zamawiającego w trakcie
prowadzenia prac plan
istycznych.

1). Wyciąg z projektu planu ochrony GWPK obejmujący tereny będące przed-
miotem opracowania.

.-. 2). Decyzja o ustanowieniu linii brzegowej jeziora Krzewent i działek położo-
nych nad jeziorem a będących przedmiotem zmiany Plany 09.05.1997 r.

3). Mapa glebowo-rolnicza skata 1 : 5000 niezbędna do opracowania wnio-
sków na zgody o przeznaczenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze.

4). Wnioski od instytucji i organów uczestniczących w procesie opracowania
i uzgadniania m
iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5). Inne dokumenty związane z procedurą formalno-prawną sporządzania pla-
nu, dotyczące przedmiotowego terenu i właściciel
i:

- kopie postanowień Urzędu Rejonowego dotyczące rozbiórek

- korespondencja Urzędu Gminy dotycząca uwag wnoszonych do opraco-
wywanego Planu Ochrony GWPK.

6). Wytyczne z zakresu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych z pro-
jektu Planu Ochrony GWPK.

5. Sprawozdanie zespołu projektowego z 'przebiegu prac nad projektem
mie
jscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kowal we wsi
Krzewent
l Dębniakl.

1). Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. wsi Krzewent i Dębniaki
podjęto na posiedzeniu Rady Gminy Kowal w dniu 10 sierpnia 1995 r.

2). Umowę z zespołem projektowym podpisano 3 listopada 1995 roku.

3). Pracę przerwano w marcu 1996 roku po opracowaniu podkładów geode-
zyjnych, analizie złożonych wniosków i rozmowach z kompetentnymi
jednostkami opiniotwórczymi i uzgadniającymi.
Powodem przerwania prac projektowych był brak dokumentów wejściowych
niezbędnych do prowadzenia dalszych rozmów i negocjacji.

- wyznaczenie linii brzegowej Jeziora Krzewent

- Plan Ochrony Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, którego
usta
lenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są wiążące dla miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

4). Prace wznowiono w styczniu 1997 roku. W lutym wystąpiono o ponowne
wytyczne i wnioski do jednostek opiniotwórczych i uzgadniających ponieważ
czas jaki upłynął od podjęcia uchwa
ły do lutego wynosił 18 miesięcy.
Ponadto zamawiający nie dostarczył zespołowi projektowemu wcześniejszych
wniosków.

5). Odpowiedziało na pismo Zarządu Gminy 6 jednostek składając swoje wnioski
i wytyczne.

6). Opracowano Prognozę skutków wpływu projektowanych ustaleń miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Krzewent i Dębniaki
gm. Kowal w zakresie lokalizacji budownictwa, usług rekreacyjnych i
zalesień
na środowisko przyrodnicze (grudzień-styczeń 1997 rok).

7). Na posiedzeniu Zarządu Gminy, które odbyło się w styczniu 1997 roku ustalo-
no, że w projekcie miejscowego planu zostaną uwzględnione następujące
zasady:

 Projektowane ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem:

dotyczą dziatek Nr 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 34, 53, 54, 68, 69, 70, 71, 72/1,
75, 77/4, 77/5, 77/6, 77
/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14,
77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 78/2, 80, 90/1, 90
/3, 91, 94. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4,
96/5, 96/6, 97, 98
/3, 98/4, 98/5, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 101,
118, 122/1, 122/2, 122
/3, 122/4, 122/5, 122/7, 122/8
oraz części dziatek 61,
62, 63, 64, 72/2, 76, 93/2, 100, 113, 116, 117, 119, 120, 121/1, 121/2,
121/3,

a) nowe działki letniskowe zostaną wyznaczone tylko wzdłuż istniejącego
układu dróg

b) wielkość działki letniskowej nie może być mniejsza od 10 arów

c) dla dziatek mniejszych stworzy się możliwość dokupienia ziemi do wielko-
ści 10 arów.

d) Nad jeziorem Lubiechowskim zostaną wyznaczone tereny pod usługi rekre-
acyjne ogólnodostępne.

e) Na terenach stanowiących uzupełnienie lub kontynuację obecnego zainwe-
stowania wsi Krzewent uwzględnić wnioski w zakresie lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej siedliskowej.

8). Procedurę uzgodnień projektu miejscowego planu z organami wg. art. 18
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym rozpoczęto w lutym 1997 r.
Projekt planu został uzgodniony przez 12 jednostek, wszystkie uzgodnienia
pozytywne.

9) Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony był do wglądu
publicznego w formie opracowanego projektu - część graficzna i projekt
uchwały stanowiący ustalenia miejscowego planu oraz Prognozę skutków...
Wyłożenie zostało przedłużone o 4 tygodnie do czasu zebrania z mie-
szkańcami wsi Krzewent, które odbyto się 21 marca 1997 r

10). Nie wpłynęły żadne protesty ani zarzuty od dnia wyłożenia projektu planu do
zakończenia prac projektowych.

11). W dniu 21 marca o godz. 10°° odbyło się w świetlicy we wsi Krzewent
spotkanie z mieszkańcami wsi dotyczące zasad, które będą obowiązywały
przy
wydawniu dezyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

         12). Przeanalizowano mapę glebowo-gruntową wsi Krzewent i stwierdzono, że
       obszar będący przedmiotem zmiany miejscowego planu wsi Krzewent
       i
Dębniaki nie obejmuje gruntów pochodzenia organicznego, nie wymaga
        zgód na wyłączenie z produkcji rolnej, (zmiany sposoby użytkowania)

13). Na Sesji Rady Gminy w dniu 19.03.1997 r. poinformowano Radę Gminy, że
nie wpłynęły żadne protesty ani zarzuty do projektu ustaleń miejscowego
planu zagospodarowan
ia przestrzennego wsi Krzewent j Dębniaki oraz że
po ana
lizie kompleksów glebowych nie zachodzi konieczność otrzymania
zgody na przeznaczenie gruntów na cele
nierolicze. Omówiono wszystkie
zasady gospodarowania przestrzenią zawarte w projekcie w
/w planu

14). W dniu 10 czerwca przedłożono opracowany projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gm. Kowal wsi Krzewent i Dębniaki
w zakresie lokalizacji budownictwa, usług turystycznych i
zalesień do
uchwalenia.