Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 260313-2014 z dnia 2014-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
Dostawa paliwa - oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Kowal w ilości: 35 000 litrów 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w podanym...
Termin składania ofert: 2014-12-29

Kowal: Dostawę paliwa - oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Kowal
Numer ogłoszenia: 3621 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260313 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Oświaty w Gminie Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842 252, faks 054 2842 363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę paliwa - oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Kowal.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliwa - oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie Kowal w ilości: 35 000 litrów 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w podanym okresie lub zwiększenia ilości zapotrzebowania na paliwo - prawo opcji art.34 ust.5 Prawo zamówień publicznych. 2. Podana ilość oleju jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju napędowego faktycznie zakupionego przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników autobusów szkolnych Zamawiającego, w stacji lub stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 4. Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiorników paliwowych autobusów szkolnych należących do Zamawiającego poprzez legalizowany przepływomierz. 5. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionych paliw, w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, ilość wydanych litrów, nazwisko i imię oraz podpis osoby pobierającej olej napędowy, nr rejestracyjny pojazdu, cena jednostkowa obowiązująca na stacji w dniu wydania paliwa, wartość pobranego paliwa. 4. Rozliczenie za dostawę oleju napędowego następować będzie w oparciu o: cenę za 1 litr tankowanego oleju napędowego uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu oraz deklarowanego w ofercie stałego upustu wyrażonego w procencie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 4.1. Forma rozliczenia pobranego oleju: 1) bezgotówkowa, rachunkiem zbiorczym za okres rozliczeniowy, płatny przelewem; 2) okres rozliczeniowy 1 miesiąc; 3) termin płatności - 14 dni od daty dostarczenia faktury. 5 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. 2013 r. poz. 1058). Olej napędowy typu standardowego zgodnie z normą PN-EN 590:2013-12.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stacja Paliw Baruchowo, Bogusławice S.C., 87-820 Kowal, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137284,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4,39

  • Oferta z najniższą ceną: 4,22 / Oferta z najwyższą ceną: 4,39

  • Waluta: PLN.