Kowal: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 769 000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizację zadania: Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248757 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2842252, faks 54 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 769 000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizację zadania: Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizację zadania: Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal. 1) łączna wysokość kredytu: do 769 000,00 zł w tym: sfinansowanie zadania pn. Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal 71 000,00 (słownie siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 698 000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 2) kredyt zostanie w całości spłacony do 31 grudnia 2030 r., 3) spłata kapitału: a) 71 000,00 zł - okres spłaty od 31.12.2018 r. do 31.12.2022 r., w ratach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał; b) 698 000,00 zł - okres spłaty od 31.03.2021 r. do 31.12.2030 r., w ratach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał; 4) spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank; 5) odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu; 6) odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca; 7) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki naliczane będą do dnia spłaty; 8) zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat, oraz do zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu wraz z wysokością rat; 9) zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty kredytu; 10) uruchamianie kredytu na rachunek Zamawiającego sukcesywnie w kwotach określonych na podstawie pisemnej dyspozycji wystawionej przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych 11) kwota kredytu oprocentowana wg. zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) i stałej marży Banku; 12) termin udzielenia kredytu 17.12.2014 r. 13) bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia kredytu; 14) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15) w ofercie należy określić całkowity koszt kredytu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Kowalu, Piłsudskiegp 42, 87-820 Kowal, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 334086,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 309019,20
  • Oferta z najniższą ceną: 309019,20 / Oferta z najwyższą ceną: 309019,20
  • Waluta: PLN.