Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 186641-2014 z dnia 2014-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
1.1. Organizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Grabkowie. 1.2. Organizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Więsławicach. 1.3. Dostosowanie pomieszczeń w Oddziale Przedszkolnym w Grabkowie. 1.4. Dostosowanie...
Termin składania ofert: 2014-09-09

Kowal: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kowal współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Numer ogłoszenia: 211091 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186641 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2842252, faks 54 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Kowal współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Organizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Grabkowie. 1.2. Organizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Więsławicach. 1.3. Dostosowanie pomieszczeń w Oddziale Przedszkolnym w Grabkowie. 1.4. Dostosowanie pomieszczeń w Oddziale Przedszkolnym w Więsławicach. 1.5. Wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Grabkowie. 1.6. Wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Więsławicach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 32.32.20.00-6, 37.51.10.00-3, 37.51.20.00-0, 37.52.30.00-0, 37.52.40.00-7, 37.53.50.00-7, 48.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Z.P.U.H. BUDPAL Paweł Rusicki, Wiosenna 3, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174486,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 196738,00

  • Oferta z najniższą ceną: 196738,00 / Oferta z najwyższą ceną: 196738,00

  • Waluta: PLN.