Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu informuje, że od dnia 16.06.2014 r. realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Rodziny wielodzietne posiadające co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia

w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać wnioski uprawniające do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Link do strony informującej o przysługujących uprawnieniach

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

 

Karta wydawana jest bezpłatnie niezależnie od dochodu..Karta oferuje system zniżek

 oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturowej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Wymagane dokumenty (odpisy lub orginały) do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

 

-w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica -dokument potwierdzający tożsamość

-w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia -akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia -dokument potwierdzający tożsamość

oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki

w danej placówce

-w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia -dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

-w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

-w przypadku osób ,o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej-zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalu.