Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130353-2014 z dnia 2014-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
Zakres prac: - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym. Średnia grubośc warstwy po zagęszczeniu do 7,5 cm. - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem...
Termin składania ofert: 2014-07-02

Kowal: Remont drogi gminnej nr 10 Grodztwo - Grodztwo Dolne
Numer ogłoszenia: 151137 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130353 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2842252, faks 54 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 10 Grodztwo - Grodztwo Dolne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac: - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym. Średnia grubośc warstwy po zagęszczeniu do 7,5 cm. - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm3/m2 - umocnienie poboczy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 7,5 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR, Makówiec 53, Chrostkowo, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160863,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119721,95

  • Oferta z najniższą ceną: 119721,95 / Oferta z najwyższą ceną: 133355,47

  • Waluta: PLN.