Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40344-2014 z dnia 2014-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa humusu wraz z rozładunkiem na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich. Dostawa humusu na nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Przydatkach...
Termin składania ofert: 2014-02-12

Kowal: dostawa humusu na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich
Numer ogłoszenia: 79164 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40344 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, Kowal, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 284 23 06, faks 54 284 23 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa humusu na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa humusu wraz z rozładunkiem na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich. Dostawa humusu na nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich w ilości 7736 m3 w rozbiciu na lata: I etap do 15 kwietnia 2014 r. - 60% ( 4 641,60 m3) II etap do 15 maja 2015 r. - 40 % ( 3 094,40 m3) 1.3. Dostarczany humus powinien mieć wykonane badania składu chemicznego potwierdzające minimalne parametry gleby jakie dopuszcza Zamawiający: - 80 % całego zmówienia - gleba z zawartością powyżej 2,1% próchnicy - 20% całego zamówienia - gleba z zawartością powyżej 3 % próchnicy - ziemia powinna mieć odczyn obojętny - w pierwszej kolejności należy dostarczyć glebę z mniejszą zawartością próchnicy (min. 2,1), następnie glebę z większą zawartością próchnicy ( min. 3%). - humus nie może być zagruzowany, przerośnięty korzeniami, zasolony lub zanieczyszczony chemicznie; powinien być wolny od trwałych części chwastów wieloletnich. Uwaga! - Wykonawcy przed złożeniem oferty zobowiązani są do zapoznania się z warunkami terenowymi oraz miejscem dostawy materiału. - Wykonawcy do oferty powinni załączyć: profil glebowy, skład morfologiczny gleby oraz wskazać miejsce skąd grunt będzie wożony. 1.4. Dostarczony grunt będzie odbierał Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku Wz, potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru poprzez wykonanie badań oraz zmierzenie geometrii pryzmy dostarczonej gleby i ziemi na wcześniej wyznaczone miejsce. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ): Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach: - etap I - do 15 kwietnia 2014 r. - 60% zamówienia - etap II - do 15 maja 2015 r. - 40 % zamówienia UWAGA! Zamawiający dopuszcza realizację dwóch etapów w jednym roku, z zastrzeżeniem płatności za drugi etap w 2015r. (faktura za wykonanie drugiego etapu będzie mogła być złożona po 15 maja 2015r.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.24.10-7, 45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transport - Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251574,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 227425,82

  • Oferta z najniższą ceną: 227425,82 / Oferta z najwyższą ceną: 232080,00

  • Waluta: PLN.