Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 438882-2013 z dnia 2013-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody z modernizacją istniejącej technologii uzdatniania wody, budowa studni głębinowych 3 i 4 na gminnym ujęciu wód podziemnych oraz budowa szczelnego zbiornika...
Termin składania ofert: 2013-11-12

Kowal: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal
Numer ogłoszenia: 515818 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 438882 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody z modernizacją istniejącej technologii uzdatniania wody, budowa studni głębinowych 3 i 4 na gminnym ujęciu wód podziemnych oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości bytowe - szamba. Inwestycja realizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 122/2 w obrębie ewidencyjnym Dębniaki, gmina Kowal. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiary oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej SIWZ oraz są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal. Pok. Nr 14..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H.U HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski, Szpetal GórnyUl. Osiedle Młodych 1A, 87-811 Szpetal Górny, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 910458,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 633450,00

  • Oferta z najniższą ceną: 633450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1205926,13

  • Waluta: PLN.