Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 378230-2013 z dnia 2013-09-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
zakup dwóch agregatów prądotwórczych w wersji zabudowanej zewnętrznej z rozruchem automatycznym i SZR zewnętrznym, przystosowanych do pracy ciągłej. Agregaty powinny być wykonane na najwyższej jakości podzespołach i elementach...
Termin składania ofert: 2013-09-26

Kowal: Zakup agregatów prądotwórczych na wyposażenie ujęć wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców gminy Kowal
Numer ogłoszenia: 439408 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378230 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup agregatów prądotwórczych na wyposażenie ujęć wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców gminy Kowal.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup dwóch agregatów prądotwórczych w wersji zabudowanej zewnętrznej z rozruchem automatycznym i SZR zewnętrznym, przystosowanych do pracy ciągłej. Agregaty powinny być wykonane na najwyższej jakości podzespołach i elementach wykonawczych, które gwarantują dużą trwałość i niezawodność pracy urządzenia. Zespół przewidziany powinien być do pracy awaryjnej lub ciągłej z odbiornikami jedno i trójfazowymi. Agregaty powinna charakteryzować wysoka jakość oraz duża stabilność parametrów pracy nawet przy zmiennym obciążeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Finco Energia Andrzej Mućka, ul. Kowalska 6, 05-804 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 107010,00

  • Oferta z najniższą ceną: 107010,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128977,80

  • Waluta: PLN.