Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 341418-2013 z dnia 2013-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
Przedmiot zamówienia: a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, b) kwota kredytu 891 500,00 PLN (słownie: osiemset...
Termin składania ofert: 2013-08-30

Kowal: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 891 500,00 zł. na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Numer ogłoszenia: 374154 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341418 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 891 500,00 zł. na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, b) kwota kredytu 891 500,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy zgodnie z uchwałą NR XXXII/212/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 31.07.2013r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, c) przekazanie kwoty kredytu w formie przelewu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji w dniu jej wydania, d) okres kredytowania: od daty podpisania umowy do 31.XII.2020 r. e) spłata kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych (zgodnie z harmonogramem spłaty rat), począwszy od 31.XII.2015 - 31.XII.2020 f) spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od 30.IX.2013 - 31.XII.2020 g) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. h) oprocentowanie kredytu zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), i) karencja w spłacie kapitału do 30.XII.2015 j) zabezpieczenie: weksel in blanco, deklaracja wekslowa, k) zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej. l) poza kwotami określonymi w ofercie bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji, m) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.13.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Kowalu, ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235537,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 211598,23

  • Oferta z najniższą ceną: 211598,23 / Oferta z najwyższą ceną: 211598,23

  • Waluta: PLN.