Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 314414-2013 z dnia 2013-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzewent na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej) do km 1 + 290,46 koniec trasy. W zakres prac wchodzi: -...
Termin składania ofert: 2013-08-21

Kowal: Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzewent, gmina Kowal, dz. nr 134..
Numer ogłoszenia: 372400 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314414 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzewent, gmina Kowal, dz. nr 134...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzewent na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej) do km 1 + 290,46 koniec trasy. W zakres prac wchodzi: - Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji po frezowaniu - wcinki - Klinowanie podbudowy z gruzu betonowego kruszywem łamanym 0/16 grubości 3 cm - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. gr. w-wy 4 cm - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm - Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich - grubość 15 cm - Umocnienie skarp płytami ażurowymi - Wykonanie podbudowy pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 9 cm - gruz betonowy - Klinowanie podbudowy z gruzu betonowego kruszywem łamanym 0/16 grubości 3 cm - Bariery ochronne stalowe typu SP-04, rozstaw słupków co 2 m - Wykonanie asfaltowych progów zwalniających - U-16d - bariery łukowe - Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - progi zwalniajace - znak P-25 - Ustawienie słupków z rur stalowych pod znaki drogowe - Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej SIWZ oraz są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal. Pok. Nr 14. UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG Sp.z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233695,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 219452,40

  • Oferta z najniższą ceną: 219452,40 / Oferta z najwyższą ceną: 219452,40

  • Waluta: PLN.