Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 307608-2013 z dnia 2013-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Rakutowie przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 508/6 obręb geodezyjny Rakutowo - gmina Kowal. Planowane przedsięwzięcie polega na: 1....
Termin składania ofert: 2013-08-16

Kowal: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal.
Numer ogłoszenia: 367650 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307608 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Rakutowie przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 508/6 obręb geodezyjny Rakutowo - gmina Kowal. Planowane przedsięwzięcie polega na: 1. rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków o: - kontener przeznaczony do zainstalowania urządzeń związanych z procesem zagęszczania i odwadniania osadów z wiatą magazynową - kontener socjalny dla pracowników obsługi - ciągi technologiczne oczyszczalni ścieków - drogę wewnętrzną kategorii KR - 3 2. Wyburzeniu istniejącego budynku oczyszczalni ścieków wraz z demontażem znajdujących się w nim urządzeń. 3. Zadanie przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych: - zasilania projektowanych rozdzielnic RG i Rk, - oświetlenia ogólnego , - siłowej i gniazd wtyczkowych, - zasilania urządzeń technologicznych, - oświetlenia terenu oczyszczalni, - ochrony przepięciowej, - połączeń wyrównawczych, - dodatkowej ochrony od porażeń. 4. Ogólny opis przyjętej koncepcji oczyszczania ścieków - Przyjęto mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów: PW - pompownia wstępna z kratą koszową (adaptacja obiektu istniejącego) SR - studnia rozprężno - rozdzielcza S - studzienka betonowa OW - trzykomorowy osadnik wstępny ZB1 - złoże biologiczne typ BIOCLERE B210E ZB2 - złoże biologiczne typ BIOCLERE B210E ZK - zasuwa klinowa HAWLE KSP - komora sedymentacyjno - pomiarowa SO - studzienka zbiorcza osadu SP - studzienka PVC Docelowa przepustowość oczyszczalni zostanie zapewniona przez 2 równoległe cięgi technologiczne, każdy składający się z osadnika wstępnego i 2 stopni złóż biologicznych. UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiary oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej SIWZ oraz są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal. Pok. Nr 14..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.24.00-6, 45.23.24.40-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MELBUD Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 8, 87-820 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300181,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1415000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1415000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1782270,00

  • Waluta: PLN.