Protokół z przetargu nieograniczonego licytacji na sprzedaż samochodów pożarniczych

zakończonego wynikiem negatywnym

 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kowal nr 27/2013 z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zorganizowania przetargu celem sprzedaży samochodów pożarniczych komisja przetargowa sporządza protokół z przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) .

 

Celem przetargu jest:

- zbycie dwóch samochodów pożarniczych o numerach rejestracyjnych WKL 3515 oraz CWL 6M98.

 

1) termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

- 31 lipiec 2013 o godz.10.00 Urząd Gminy w Kowalu, sala narad, przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

 

2) osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu w wyniku spełnienia wszystkich wymogów przetargu – prawidłowo wpłacone wadia:

- brak

 

3) osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

- brak

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak uczestników w przetargu.

 

 

Podpisy przewodniczącej i członków komisji przetargowej.

 

1)      Aneta Kwarcińska – Przewodnicząca Komisji

2)      Jerzy Gawłowski – członek Komisji

3)      Marcin Bogdalski – członek Komisji