ODWOŁANIE  PRZETARGU  NA  ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

            Wójt Gminy Kowal, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 z późn. zm.), odwołuje ogłoszony na dzień 30 września 2013 r. pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości Nakonowo, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 189/2 i 309, na której znajduje się budynek biurowo socjalny i portiernia. Powierzchnia  działek:

            Przetarg odwołuje się z uwagi na ważne względy publiczne (wyodrębnienie istniejącej infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków).

            Wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od odwołania przetargu. Ogłoszenie  o nowym przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie podane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.