W dniach od 6 do 20 grudnia 2010 r. Gminne Biuro Spisowe prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

<>


I. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien  spełniać poniższe wymagania :


1. ukończony 18 rok życia,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6. wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego,
7. posiada pełną sprawność fizyczną (ze względu na specyfikę pracy),
8. posiada umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
9. posiada umiejętność obsługi komputera (preferowane: obeznanie z funkcjonowaniem systemu GPS oraz praktyczne wykorzystanie map cyfrowych).

 

II. Wymagane dokumenty:

1.   życiorys (CV)

2.   zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego

3.   kserokopia dowodu osobistego.

4.   kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe)

6.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Kandydatury na rachmistrza spisowego z wyżej wymienionymi danymi prosimy składać w terminie od 6 grudnia do 20 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Kowal, pokój nr 11 lub pokój nr 8