Gmina Kowal |
Położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości

Gmina zajmuje obszar ok. 11. 000 ha, z czego  6.119 ha stanowią grunty orne, a 2.584 ha lasy. Nasza Gmina położona jest na granicy dwóch jednostek geomorfologicznych: część południową  i środkową  gminy zajmuje tzw. Pojezierze Chodeckie, będące wysoczyzną morenową z licznymi pagórkami moreny czołowej, jeziorami i rzeką Lubieńką, część północna, tzw. Równina Kujawska będąca równinną wysoczyzną morenową.

Sieć wodną tworzą: w części południowo-zachodniej Lubieńka wraz z systemem jej dopływów bocznych i jezior rynnowych oraz Rakutówka o przebiegu zachód-wschód wpływająca do jeziora Rakutowskiego, a następnie wypływa z niego i na terenie gminy łączy się z rzeką Lubieńką. Północno- wschodnią część obszaru zajmuje kompleks leśny.

Znaczną część terenu gminy około 4000 ha zajmuje Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy. Rozmaitość elementów środowiska geograficznego przyczyniła się do zróżnicowania jego szaty roślinnej i występujących tutaj gatunków zwierząt.

Na terenie gminy znajduje się kilka jezior, największe to:
- jezioro Lubiechowskie o powierzchni 16,8 ha i głębokości 4 m, jest ono użytkowane do celów rekreacyjnych z plażą i polem namiotowym.
- Jezioro Rakutowskie – zastoiskowe o powierzchni 180 ha, w czystych wodach jeziora pływają szczupaki, okonie, karasie i liny, jezioro stanowi rezerwat ptactwa wodnego z 98 gatunkami ptaków lęgowych i przelotnych.
- Jezioro Krzewenckie – z dużą różnorodnością ryb, położone na terenie Parku Krajobrazowego, tereny przyległe do jeziora przeznaczone pod wypoczynek i rekreację.

Przez teren gminy przebiega nowo wybudowana autostrada A1 Toruń – Stryków wraz z węzłem Kowal, drogą krajową nr 91, na odcinku 12 km biegną tory ze stacją kolejową w Gołaszewie.
Ze względu na swoje położenie geograficzne gmina Kowal jest bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw inwestorom samorząd gminy jest w trakcie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego który obejmuje ok. 200 ha w miejscowościach przyległych do węzła autostradowego KOWAL  oraz drogi krajowej nr 91.

Jednym z nielicznych zachowanych na ziemi kujawskiej obiektów drewnianej architektury jest pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku kościół pod   wezwaniem św. Marka na Diabełku.  

W 1982 r. został on wpisany do rejestru zabytków. Niegdyś kościół św. Marka przypisywano przede wszystkim osadzie młyńskiej Diabełek, stąd zwyczajowe określenie świątyni.
Legenda głosi, że fundatorem kościółka był pewien bogaty kupiec. Nie mogąc przejechać trudnego w tym miejscu odcinka drogi, począł wzywać na pomoc różnych świętych. Przy wspomnieniu świętego Marka konie ruszyły. Właścicielowi znajdującemu się w pobliżu młyna pozostawił więc pieniądze na wystawienie kaplicy pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty. 
 Po raz pierwszy ten kościółek remontowano w 1779 r.

Ponadto na terenie gminy znajdują się takie zabytki jak:

- Murowany kościół parafialny pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie. Kościół został pierwotnie wzniesiony w II połowie XV w, przebudowany w 1889 r. w stylu eklektycznym.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków dn. 15.11.1982 r. nr decyzji 94/A .

 

- Dzwonnica zabytkowa znajdująca się przy kościele w Grabkowie powstała w końcu XIX wieku

oraz murowane ogrodzenie kościoła, starodrzew okalający kościół, plebania, figura Chrystusa.

- Dworek w Unisławiach, powstał w II połowie XVII wieku. Został odbudowany w stylu romantycznym w pierwszej połowie XIX wieku, na zachowanych piwnicach gotyku.

- Pałac w Więsławicach został wzniesiony w latach 1880-90, przebudowano go w 1910 r. Pałac zbudowany jest w stylu elektycznym, dwukondygnacyjny, murowany, kryty dachem z blachy cynkowej.

 

Na terenie Gminy Kowal prężnie działa KAPELA SPOD KOWALA.  Założona została w 1968 roku i jest jedną z najstarszych amatorskich kapel w Polsce, a najstarsza na Kujawach. Kapela gra i śpiewa dawne melodie regionalne zachowując ich autentyczna formę.

Działalność kapeli: http://www.gminakowal.pl/sukcesy-kapeli-spod-kowala.html 

 

Na terenie Gminy Kowal fonkcjonuje 14 Kół Gospodyń Wiejskich którymi od dwudziestu pięciu lat przewodniczy Pani Barbara Czyżewska.

Łączna ilość członkiń dochodzi do 150 kobiet.

Zgodnie z kalendarzem organizują Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki połączony z występami lokalnych zespołów muzycznych oraz Dzień Dziecka - pieką wtedy dla najmłodszych ogromną ilość ciast.  Od kilkudziesięciu lat robią wieńce dożynkowe, palmy i baby wielkanocne, przygotowują tradycyjne potrawy dla uczestników gminnych imprez okolicznościowych np ,,Niedziela na Wsi” , ,,Święto Mleka" czy dożynki Gminne. Od kilku lat kobiety biorą udział w festiwalu od Kujawiaka do Oberka w Łącku .

 

Nasza Gmina zrzesza również 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które obok funkcji ratowniczej są miejscem życia kulturalnego lokalnego środowiska. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie działa również orkiestra dęta. Ma ona bardzo szeroki repertuar występuje nie tylko na uroczystościach odbywających się na terenie gminy jak i poza jej granicami.

 

Od kilku lat Gmina Kowal jest organizatorem imprez cyklicznych takich jak. Rajdy rowerowe, sołeckie turnieje piłki nożnej, turnieje jednostek OSP, Święto Mleka.

 

Na terenie gminy Kowal istnieje Zespół Szkół w Grabkowie, który jest bazą oświatową wszystkich placówek. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Grabkowie oraz Szkoła filialna w Więsławicach. Młodzież ma możliwość kształcenia się w Gimnazjum Publicznym w Grabkowie. Najmłodsi natomiast swój wolny czas mogą spędzać w publicznym przedszkolu w Grabkowie lub w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz przedszkolu Galileo w Nakonowie,  które są prowadzone przez Fundację Familijny Poznań.

Dowodem dbałości o oświatę jest troska o wygląd budynków szkolnych oraz wyposażenie w nowoczesne pomoce naukowe. Wszystkie placówki szkolne posiadają sale komputerowe z możliwością korzystania z internetu.

 

INFRASTRUKTURA

Gmina Kowal posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, na którą składa się:

  • sieć wodociągowa - 100% gminy,
  • 135 km dróg gminnych, z czego 50% stanowią drogi  o nawierzchni asfaltowej,
  • Oczyszczalnia ścieków w Rakutowie o przepustowości 80 m3 /dobę wraz z kolektorem sanitarnym o długości  12.029 km,
  • Oczyszczalnia ścieków w Gołaszewie dysponuje możliwością obsługi 120 m3 /dobę wraz z kolektorem sanitarnym

Gmina Kowal ma dobrze rozwiniętą sieć wodociągową o długości 138,93 km.

Istnieją trzy ujęcia wody w miejscowościach Grabkowo, Rakutowo i Dębniaki.  Przewiduje się połączenie istniejących wodociągów w jeden system.

 

Gazyfikacja gminy wkrótce będzie miała charakter kompleksowy. Źródłem zasilania jest tu gazociąg wysokoprężny DN 500 mm Gustorzyn- Gostynin.