Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Strategia rozwoju

Przebieg prac nad strategią.

Zarząd miasta Kowala i Gminy Kowal podjął wspólną decyzję o tworzeniu strategii rozwoju gminy i miasta Kowal, a Rada Miasta i Rada Gminy poparła tę decyzję stosownymi uchwałami o tworzeniu strategii. W założeniu obu Zarządów dokument strategiczny ma być opracowany zgodnie z zaleceniami Agendy 21 przez grupę lokalnych społecznych działaczy pod kierunkiem Elżbiety Matusiak pełniącej rolę moderatora.

Zgodnie z zaleceniami grupa uczestnicząca w tworzeniu Strategii to interdyscyplinarny zespół, którego praca pozwala na uzyskanie efektu synergii wynikającego ze sumowania się kompetencji poszczególnych członków grupy planującej. Stąd wybór uczestników był niezwykle ważnym krokiem tworzenia strategii i nadania jej społecznego charakteru.

Uspołecznienie procesu strategii polega na wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie opracowania wizji, celów oraz określenia środków na jej realizację. Tylko w oparciu o własną pracę przy określeniu celów i efektów zawartych w strategii możliwe będzie pełne zrozumienie zagadnień i wdrożenie ich do realizacji.

Motywacją do działania społeczności lokalnych jest współautorstwo i współ-uczestnictwo w procesie tworzenia Strategii.

1.3. Lokalni liderzy

Merytoryczną rolę w wypracowywaniu strategii dla miasta Kowala i gminy Kowal odgrywają lokalni i miejscowi liderzy włączeni do zespołu planującego na podstawie ich cech:

reprezentatywności

posiadanego doświadczenia

wiedzy

1.4. Rola moderatora w tworzeniu strategii

Moderator to osoba z zewnątrz, kierująca zespołem merytorycznym.

Rola moderatora polega na:

kierowaniu dyskusją

porządkowaniu i strukturalizacji wypowiedzi

utrwalaniu wyników dyskusji

Dochodzenie do wyników przez zespół planujący osiągane jest drogą powszechnej zgody.

Przed rozpoczęciem całego procesu tworzenia strategii moderator sprawdził i ocenił, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania takiego dokumentu istnieje tylko poszczególne jej elementy są nieusystematyzowane, rozproszone w różnych miejscach, instytucjach, umysłach lokalnych liderów tworzących zespół planujący.

-3-

Moderator przy budowie projektu strategii działał w trzech płaszczyznach:

merytorycznej,

metodycznej,

organizacyjnej.

Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano zadania:

określono problem gminy i miasta w zakresie gospodarczym, środowiska naturalnego i społecznym

zdefiniowano silne i słabe strony oraz określono szanse i zagrożenia (analiza SWOT) oddzielnie dla gminy i oddzielnie dla miasta,

wypracowano wizję rozwoju gminy i miasta ze wskazaniem wspólnego celu nadrzędnego,

określono główne cele strategii ekorozwoju,

wskazano sposoby realizacji celów dla gminy i miasta określając założenia dla wyodrębnionych przedsięwzięć.

Na płaszczyźnie metodycznej zrealizowano zadania:

ustalono metody badań i analiz niezbędnych do stworzenia raportu o stanie gminy i miasta jako wspólnego dokumentu,

opracowano harmonogram działań i zakres tematów (gospodarcze, środowisko naturalne, społeczne),

zastosowano metodę burzy mózgów w celu pozyskania jak najobszerniejszych informacji,

wykorzystano najnowsze techniki komunikowania i aktywizowania społeczności.

Wypracowano metody opracowania strategii.

Na płaszczyźnie organizacyjnej zrealizowano następujące zadania.

wyłoniono grupę liderów ,

przeprowadzono warsztaty,

podzielono grupę liderów na trzy zespoły planistyczne wg zainteresowań i kompetencji uczestników,

zdefiniowano główne obszary problemowe i powołano zespoły celem ich dokładnych analiz.

Wybór optymalnych i najlepszych rozwiązań dla gminy i miasta umożliwiły warsztaty (wspólna praca całego zespołu i zespołów problemowych) oraz konsultacje.

Strategia budowana wg tych metod zapewniła aktywny udział władz miasta i gminy, radnych i pracowników Urzędów Miasta i Gminy przedstawicieli lokalnych i ponadlokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i znacznej grupy rolników.

 

-4-

2. PROCES BUDOWY STRATEGII MIASTA KOWALA I GMINY KOWAL.

2.1. Organizacja pracy

Prace nad strategią rozpoczęto analizą prac planistycznych wykonanych przez młodzież ze szkoły podstawowej na temat „Miasto moich marzeń.”

Pozwoliło to wstępnie określić oczekiwania społecznej grupy wiekowej lokalnej społeczności dla której strategii jest budowana.

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniu w Remizie Strażackiej w Kowalu. Zarząd Miasta i Zarząd Gminy Kowal zaprosił do współpracy w formie pisemnego zaproszenia ok. 80 osób. W warsztatach uczestniczyły 72 osoby w tym 22 osoby aktywnie (udział w dyskusji).

Byli to:

radni miasta Kowala,

radni gminy Kowal,

duchowni parafii,

dyrektorzy szkół, lekarze, nauczyciele,

właściciele lub kierownicy jednostek,

działacze społeczni,

urzędnicy,

rolnicy.

Uczestnicy warsztatu zapoznani zostali z zasadami oraz ideą ekorozwoju zgodną z zaleceniami Agendy 21.

Otworzono dyskusję dotyczącą problemów środowiskowych miasta i gminy.

Zajęcia interaktywne polegały na pracy całego zespołu i zastosowań metody burzy mózgów. Efektem tej pracy jest stworzona lista problemów cząstkowych dotykających społeczność miasta i gminy. W trakcie warsztatów rozdano ankiety, które uczestnicy na zasadach dobrowolności wypełnili. Do dalszych prac zgłosiły swój akces 22 osoby, które zostały podzielone na zespoły problemowe.

W dniu roku odbyły się II warsztaty poświęcone tematyce ekorozwoju miasta Kowala i gminy Kowal. Uczestniczyły 22 osoby, omówiono wyniki Sesji Inauguracyjnej czyli I warsztatów:

omówiono problemy środowiskowe,

omówiono ankiety,

zapoznano uczestników z zasadami tworzenia analizy SWOT,

opracowano wstępną analizę SWOT oddzielnie dla miasta Kowala, oddzielnie dla gminy Kowal,

określono problem wiodący.

„Pauperyzacja (zubożenie) mieszkańców miasta i gminy Kowal”

-5-

Uzgodniono, że dalsze prace problemowe będą odbywały się w zespołach. Rozdano kolejne materiały do pracy w zespołach w trzech obszarach działań problemowych:

zespół ds. infrastruktury gospodarczej rolnictwa,

zespół ds. infrastruktury społecznej,

zespół ds.. ochrony środowiska.

W dniu 22 stycznia 2002 roku odbyły się III warsztaty poświęcone tematyce ekorozwoju gminy Kowal i miasta Kowala. Uczestniczyło: 18 osób

omówiono wyniki analiz SWOT opracowane w zespołach problemowych,

dokonano analizy ankiet z wyszczególnieniem celów kierunkowych dla poszczególnych obszarów,

określono cel nadrzędny strategii.

„Rozwój miasta Kowala i gminy Kowal zapewniający szybki wzrost jakości życia mieszkańców oparty na racjonalnej i efektywnej gospodarce zasobami środowiska.”

2.2. Strategiczny kierunek rozwoju miasta Kowala i gminy Kowal.

Miasto Kowal i Gmina Kowal położona jest w województwie kujawsko-pomorskim powiecie włocławskim.

 

2.3. Wizja przyszłości i cele kierunkowe rozwoju.

Jeżeli przyjąć, że celem ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest zapewnienie ludziom możliwie najwyższego poziomu życia to wizja przyszłości i postawienie celu nadrzędnego musi uwzględniać realizację celu głównego i celów kierunkowych.

SZCZEGÓŁOWA WIZJA GMINY KOWAL I MIASTA KOWAL

Zespół ds. infrastruktury gospodarczej i rolnictwa

Rozwinięta infrastruktura techniczna

Rozwój nowych dziedzin gospodarczych, agroturystyki i agrobiznesu

Szeroka oferta usług rzemieślniczych w tym zanikających zawodów

Rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego

Produkcja żywności ekologicznej

Prawidłowo rozwinięta sieć melioracyjna

Dobry stan dróg

Dobrze rozwinięta sieć skupu produktów rolnych

Otwartość na inwestycje polskie i zagraniczne

Rentowne gospodarstwa rolne

Budowa obwodnicy drogi krajowej Nr 1

Cel kierunkowy główny:

„Zapewnienie mieszkańcom miejsc pracy i dochodów pozwalających na oczekiwany w odczuciu społecznym poziom życia”

Zespół ds. infrastruktury społecznej.

Wysoki standard życia mieszkańców i zdrowy styl

Mieszkańcy objęci pełnym zakresem usług medycznych

Szkoły zapewniają wysoki poziom nauczania

Niski poziom bezrobocia

Bogate życie kulturowe i sportowe (budowa hali sportowej)

Program opieki dla osób starszych (dom dziennej opieki)

Walka z programami patologii i przestępstw (zapewnienie poziomu bezpieczeństwa)

Bezpieczny układ komunikacyjny, kształtujący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy

Nowoczesny system zarządzania zapewniający poziom finansów

Rozwijająca się współpraca z gminami ościennymi na poziomie różnych dziedzin życia gospodarczego

Rozwój organizacji pozarządowych

Integrowanie lokalnej społeczności

Cel kierunkowy główny

„Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji z zapewnieniem perspektyw i szans rozwoju na przyszłość dla następnych pokoleń.”

Zespół ds. ochrony środowiska

Miasto i gmina objęte programem selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowania zgodnie z wymogami Unii Europejskiej

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zmodernizowane ekologiczne systemy ogrzewania domów

Termo modernizacja obiektów publicznych (szkół, ośrodek zdrowia...)

Estetyczne otoczenie wokół zagród

Wykorzystanie położenia w granicach GWPK dla rozwoju funkcji rekreacyjnych

Produkcja żywności ekologicznej

uporządkowanie i zagospodarowanie parków (parków wiejskich)

objęcie ochroną obiektów zabytkowych o walorach lokalnych

-7-

wysoka estetyka miasta i gminy

zwiększenie lesistości gminy

Cel kierunkowy główny

„Zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń, prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami zmierzające do odnowy poszczególnych elementów środowiska i efektywnego ich wykorzystania.”

-8-

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2007-02-09 16:45:12
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2007-02-09 16:45:54
Ostatnia zmiana:2008-02-28 09:28:30
Ilość wyświetleń:3675

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij