UWAGA  ZMIANA:  14.03.2016r.

ZP.271.03.Z.2016

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

Gmina Kowal zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na wykonanie termomodernizacji obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kowal.

 

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie termomodernizacji następujących budynków  w zakresie:

 

1. Budynki oświatowe (budynek szkoły + sala gimnastyczna) w Nakonowie

 

 • audyt budynków (szkoła + sala gimnastyczna)
 • docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów
 • wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego
 • wykonanie remontowych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku
 • wykonanie ekspertyzy budynku sali gimnastycznej
 • wymiana otworów okiennych oraz drzwiowych w budynku sali gimnastycznej
 • modernizacja istniejącego ogrzewania w sali gimnastycznej
 • elewacja budynku
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu opracowania dokumentacji (rodzaj robót budowlanych) na etapie projektowania.

2. Budynek świetlicy wiejskiej w Czerniewiczkach

 • audyt
 • docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów
 • docieplenie poddasza
 • wymiana drzwi wejściowych
 • elewacja budynku
 • instalacja c.o.
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu opracowania dokumentacji (rodzaj robót budowlanych) na etapie projektowania.

W ofercie należy określić wartość (netto/brutto) opracowania. Oferta powinna zawierać również cenę jednostkową na każdy budynek osobno oraz cenę łączną za komplet.

Pożądany termin realizacji projektów:

- cz.1 do 20 maja 2016 roku

- cz.2 do 30 czerwca 2016 roku.

 

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty – 21.03.2016 r.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy w Kowalu ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

 

Oferta powinna zawierać:

- kwotę netto/brutto

- terminy wykonania

- uprawnienia projektanta budowlanego oraz branżowców

- poświadczenie wykonania min. 2 dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  o podobnym zakresie.

 

Kryterium wyboru oferty będzie:

- cena 80 % (oceniana będzie cena brutto)

-- termin realizacji 20 %

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla każdego obiektu obejmuje:

1. Opracowanie:

1)      Projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

do uzyskania niezbędnych pozwoleń,

2)   Projektu zagospodarowania terenu,  

3)   Przedmiarów robót oraz kosztorysów  inwestorskich,  

4)   Specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru robót budowlanych.

5)   Audyt energetyczy budynków

 

2.       Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego oraz audytami należy przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż w 2 egzemplarzach. 

 

3.      Dostarczenie wszystkich elementów opracowania dla każdego obiektu (dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) w wersji elektronicznej na płytach cd /dvd  opisane i podpisane, z możliwością otwarcia w ogólnie dostępnym programie (np  w  pdf) 1 kpl.

 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt (wliczy w cenę oferty) wszystkie materiały i wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Projektant  zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w/w obiektu.

 

Termin płatności za wykonanie dokumentacji projektowej: 30 dni od podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji (cz. 1 i cz. 2).

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Kowal
                                                                                                                Stanisław Adamczyk

 

 

 

 

WERSJA Z DNIA: 10.03.2016 r.

 

ZP.271.03.Z.2016

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

Gmina Kowal zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kowal.

 

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie termomodernizacji następujących budynków  w zakresie:

 

1. Budynki oświatowe (budynek szkoły + sala gimnastyczna) w Nakonowie

 

 • docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów
 • wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego
 • wykonanie remontowych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku
 • wykonanie ekspertyzy budynku sali gimnastycznej
 • wymiana otworów okiennych oraz drzwiowych w budynku sali gimnastycznej
 • modernizacja istniejącego ogrzewania w sali gimnastycznej
 • elewacja budynku

2. Budynek świetlicy wiejskiej w Czerniewiczkach

 • docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów
 • docieplenie poddasza
 • wymiana drzwi wejściowych
 • elewacja budynku
 • instalacja c.o.

 


W ofercie należy określić wartość (netto/brutto) opracowania. Oferta powinna zawierać również cenę jednostkową na każdy budynek osobno oraz cenę łączną za komplet.

Pożądany termin realizacji projektów:

- cz.1 do 20 maja 2016 roku

- cz.2 do 30 czerwca 2016 roku.

 

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty – 19.03.2016 r.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy w Kowalu ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

 

Oferta powinna zawierać:

- kwotę netto/brutto

- terminy wykonania

- uprawnienia projektanta budowlanego oraz branżowców

- poświadczenie wykonania min. 2 dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami                       o podobnym zakresie.

 

Kryterium wyboru oferty będzie:

- cena 80 %

-- termin realizacji 20 %

 

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla każdego obiektu obejmuje:

1. Opracowanie:

1)      Projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

do uzyskania niezbędnych pozwoleń,

2)   Projektu zagospodarowania terenu,  

3)   Przedmiarów robót oraz kosztorysów  inwestorskich,  

4)   Specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru robót budowlanych.

 

2.       Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego należy przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż w 2 egzemplarzach. 

 

3.       Dostarczenie wszystkich elementów opracowania dla każdego obiektu (dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) w wersji elektronicznej na płytach cd /dvd  opisane i podpisane, z możliwością otwarcia w ogólnie dostępnym programie (np  w  pdf) 1 kpl.

 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt (wliczy w cenę oferty) wszystkie materiały i wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Projektant  zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w/w obiektu.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Kowal
                                                                                                                Stanisław Adamczyk