Wójt Gminy Kowal informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. (piątek) w sali narad Urzędu Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33, pokój Nr 4 (budynek B) odbędzie się pierwsze posiedzenie  Obwodowych Komisji do spraw Referendum (Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4). Posiedzenie odbędzie się według następującego porządku:

ü   godz. 10:00 – Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Kowalu  oraz Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Grabkowie;

ü   godz. 11:00 – Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Nakonowie oraz Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Więsławicach.

 

Podczas pierwszego posiedzenia komisje m.in. wybiorą ze swego składu przewodniczącego oraz jego zastępcę, omówią swoje zadania, tryb pracy, obowiązki i uprawnienia, zapoznają się z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a także ustalą zadania do dnia wyborów, w tym związane z udziałem w szkoleniach, przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem oraz zabezpieczeniem kart do głosowania i spisu wyborców. Członkowie komisji zapoznają się z formularzem spisu wyborców, wzorem karty do głosowania oraz zaświadczeniem o prawie do głosowania. Ponadto zostaną omówione podstawowe sprawy dotyczące przebiegu głosowania oraz zasady i sposób wykorzystania elektronicznego systemu przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów.

 

Obecność członków komisji na pierwszym posiedzeniu obowiązkowa.

 

 

Wójt Gminy Kowal

Stanisław Adamczyk