Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Postanowienie Wójta Gminy Kowal w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla modernizacji stacji paliw w m. Przydatki Gołaszewskie

OŚ. 6220.03.P/2011

                                                                                                      Kowal, dnia 28.02.2011 r.

 

 

Postanowienie

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust.1, art. 65 ust 2 i 3 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz.1227 z późn. zm.), a także  § 3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów:

·        Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy - postanowienie  z dnia 11.02.2011 r. sygn. WOO.4240.182.2011.JM,

  • Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego we Włocławku - opinia z dnia 11.02.2011 r. sygn. N.NZ-42-10-02/11 L.dz. 587,

 

postanawiam

 

I.    odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :

- modernizacji istniejącej stacji paliw płynnych w miejscowości Przydatki Gołaszewskie zlokalizowanej na terenie działek nr 801/3, 801/4 i 801/7 gm. Kowal.

 Inwestor : „PODGRODZIE” Kaczmarek i Wspólnicy Spółka Jawna Przydatki Gołaszewskie  3               87-820 Kowal

 

 

 

 Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 21.12.2011 r. data wpływu 17.01.2011 r. Inwestor zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

- modernizacji istniejącej stacji paliw płynnych w miejscowości Przydatki Gołaszewskie zlokalizowanej na terenie działek nr 801/3, 801/4 i 801/7 gm. Kowal.

 

Zakres modernizacji :

- likwidacja istniejących jednopłaszczowych zbiorników paliw płynnych,

- budowa nowego dwupłaszczowego zbiornika paliw płynnych o pojemności 60 000 l

- budowa dodatkowego  dystrybutora w miejscu usuniętego zbiornika wraz z zadaszeniem

 

 

2. Planowana inwestycja  należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

3. Na postawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r Nr. 199, poz. 1227 z póżn zm.), Organ wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby i zakresu  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.   

 

 

 

 

 

 

 

Organy te wydały postanowienia:

 

·        Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy - postanowienie  z dnia 11.02.2011 r. sygn. WOO.4240.182.2011.JM, - postanowienie stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  • Państwowy  Powiatowy   Inspektor  Sanitarny  we Włocławku -  opinia z dnia 11.02.2011 r. sygn. N.NZ-42-10-02/11 L.dz. 587 – opinia stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

4.Planowana modernizacja stacji paliw obejmuje wymianę istniejących zbiorników do magazynowania paliw na nowy zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 60 m3 z podziałem na trzy komory 30 m3, 20 m3 i 10 m3 oraz budowie dodatkowego dystrybutora wraz z zadaszeniem w miejscu usuniętego zbiornika paliw.

Wymiana istniejącego zbiornika na nowy dwupłaszczowy  pozwoli odpowiednio zabezpieczyć środowisko przed możliwością wycieku paliwa. Zaprojektowany przy dystrybutorach system odzyskiwania oparów oraz wahadło gazowe skutecznie ochronią powietrze atmosferyczne przed skażeniem.

Realizacja zamierzenia nie będzie związana ze wzrostem hałasu.                                              Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków, wody opadowe                i roztopowe z terenu narażonego  na zanieczyszczenia paliwem i olejami z pojazdów samochodowych oczyszczane zostaną  w separatorach ropopochodnych i skierowywane do  ziemi poprzez kanalizację deszczową.

 

5.Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn, zm.) w odległości ok. 2,2 km od obszarów ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 oraz obszaru Natura mającego znaczenie dla wspólnoty Błota Kłócieńskie PLH040031.

 

6. Teren lokalizacji przedsięwzięcia tzn. dz. nr 801/3, 801/4 i 801/7 w m. Przydatki Gołaszewskie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie zmieni sposobu użytkowania/zagospodarowania terenu

 

Mając na uwadze cel przedsięwzięcia,  zastosowanie rozwiązań  technicznych przedstawionych                   w karcie informacyjnej oraz ww. opinie stwierdzono, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne, gdyż inwestycja nie wpłynie znacząco na stan środowiska przyrodniczego w rejonie lokalizacji.

W związku z powyższym  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Postanowienie w tym zakresie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kowalu, umieszczone na stronie internetowej BIP  urzędu,     oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji przedsięwzięcia. (tablica ogłoszeń, teren stacji paliw)  

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  zażalenie

 

 Wójt Gminy Kowal
Stanisław Adamczyk

 

Otrzymują:

1. „PODGRODZIE” Kaczmarek i Wspólnicy Spółka Jawna Przydatki Gołaszewskie  3                                         87-820 Kowal

2. Strony postępowania według odrębnego wykazu w aktach sprawy 

 

Do wiadomości:

1. RDOŚ W Bydgoszczy

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ,

3. a/a

 

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2011-02-28 11:15:30
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2011-02-28 11:18:05
Ostatnia zmiana:2011-02-28 11:18:49
Ilość wyświetleń:964

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij