Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 226462-2013 z dnia 2013-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi, polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowal z miejsc i budynków wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi...
Termin składania ofert: 2013-06-20

Kowal: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowal
Numer ogłoszenia: 310330 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226462 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2842252, faks 054 2842363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowal.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi, polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowal z miejsc i budynków wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 62,845 Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2.Szczegółowy zakres prac obejmuje: 1) Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Kowal w ilości około 46,595 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Kowal, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i składowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu. 2) Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Kowal w ilości około 16,250 Mg . W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu. 3) Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości. 2. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić: - sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, - nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy, - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac z nim związanych. 3. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranie odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg lub m2, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi. 4. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu) oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest - miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62845,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 30442,55

  • Oferta z najniższą ceną: 30442,55 / Oferta z najwyższą ceną: 36219,06

  • Waluta: PLN.
Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2013-08-02 08:34:54
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2013-08-02 08:36:40
Ostatnia zmiana:2013-08-02 08:36:59
Ilość wyświetleń:1252

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij