Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500292530-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.
Gmina Kowal: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice w gminie Kowal.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614569-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kowal, Krajowy numer identyfikacyjny 91086686700000, ul. Piwna  33, 87-820   Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 842 252, e-mail sekretarz@gmina-kowal.pl, faks 542 842 363.
Adres strony internetowej (url): www.gminakowal.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice w gminie Kowal.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.06.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych, obejmujących: 1) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERNIEWICZKI GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+190 2) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STRZAŁY - WIĘSŁAWICE GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+272 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, który obejmuje następujące opracowania: 1) dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERNIEWICZKI GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+190 - przedmiar robót, - projekt budowlany, - projekt techniczny docelowej organizacji ruchu, - szczegółowe specyfikacje techniczne 2) dla zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STRZAŁY - WIĘSŁAWICE GMINA KOWAL OD KM 0+000 DO KM 1+272 - przedmiar robót, - projekt budowlany, - projekt techniczny docelowej organizacji ruchu, - szczegółowe specyfikacje techniczne - uzgodnienia z GAZ system
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233223-8, 45233223-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice w gminie Kowal
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 384586.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krzywa Góra 8/10
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 415747.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 415747.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 659197.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice w gminie Kowal
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 384586.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krzywa Góra 8/10
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 415747.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 415747.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 659197.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2018-12-06 14:07:56
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2018-12-06 14:20:57
Ostatnia zmiana:2018-12-06 14:21:12
Ilość wyświetleń:24

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij