Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500158803-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.
Gmina Kowal: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 760 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574405-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kowal, Krajowy numer identyfikacyjny 91086686700000, ul. Piwna  33, 87-820   Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 842 252, e-mail sekretarz@gmina-kowal.pl, faks 542 842 363.
Adres strony internetowej (url): www.gminakowal.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 760 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.03.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Kredyt długoterminowy w kwocie 1.760.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na: 1) Spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 530.000,00 zł; 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.230.000,00 zł na: a) zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kuj. - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" w kwocie 200 000,00 zł; b) zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo" w kwocie 170.000,00 zł; c) zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w m. Czerniewiczki - Dziardonice" w kwocie 200.000,00 zł; d) zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa mostu drogowego na rzece Rakutówka w ciągu drogi gminnej Nr 190903" w kwocie 160.000,00 zł; e) zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów - budynki oświatowe w m. Nakonowo, świetlica w m. Czerniewiczki" w kwocie 500 000,00 zł; 2. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r. Kredyt będzie udzielony w terminie – niezwłocznie po podpisaniu umowy, zgodnie z zapisami wybranej oferty. 3. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 4. Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 5. W celu porównania złożonych ofert zamawiający wskazuje do obliczeń stawkę WIBOR 3M - 1,70 z dnia 12 czerwca 2018r., którą należy podać w załączniku nr 1 do SIWZ. - do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 30.06.2018 r. 6. Zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego kosztu kredytowego zgodnie z Prawem Bankowym: 1) liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym, 2) faktyczna liczba dni w miesiącu. 7. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Spłata odsetek następować będzie, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych. 8. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu. 9. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu w którym został uruchomiony kredyt. 10. Kredyt w kwocie 1.760.000,00 zł będzie spłacany w ratach kwartalnych wg poniższego harmonogramu: 1) w roku 2023 spłata 3 rat po 60.000,00 zł, 2) w roku 2024 spłata 4 rat po 70.000,00 zł, 3) w roku 2025 spłata 4 rat po 70.000,00 zł, 4) w roku 2026 spłata 4 rat po 70.000,00 zł, 5) w roku 2027 spłata 4 rat po 70.000,00 zł, 6) w roku 2028 spłata 4 rat po 70.000,00 zł, 7) w roku 2029 spłata 3 rat po 60.000,00 zł, 11. Kredyt udzielony będzie na okres 11 lat z okresem spłaty rozpoczynającym się najpóźniej 30 czerwca 2023 r. 12. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.06.2023 roku. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 14. W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie. 15. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ w załączniku Nr 1 - formularz ofertowy. 16. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 18. Okres kredytowania (wymagany) 30.06.2018 do 30.09.2029r. 19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN 20. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0% 21. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ 22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie. 23. Pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia zostanie przekazana Wykonawcy który uzyskał zamówienie publiczne przed podpisaniem umowy kredytowej. 24. Zgodnie z artykułem 36a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę związaną z udzieleniem i obsługą kredytu siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 25. Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 760 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 533247.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Kowalu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piłsudskiegp 42
Kod pocztowy: 87-820
Miejscowość: Kowal
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 429105.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429105.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429105.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 429105.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Kowalu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piłsudskiego 42
Kod pocztowy: 87-820
Miejscowość: Kowal
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 429105.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429105.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429105.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2018-07-09 12:39:49
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2018-07-09 12:40:08
Ostatnia zmiana:2018-07-09 12:46:09
Ilość wyświetleń:164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij