Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500080648-N-2018 z dnia 13-04-2018 r.
Gmina Kowal: Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513668-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kowal, Krajowy numer identyfikacyjny 91086686700000, ul. Piwna  33, 87-820   Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 842 252, e-mail sekretarz@gmina-kowal.pl, faks 542 842 363.
Adres strony internetowej (url): www.gminakowal.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.01.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa paliwa - oleju napędowego dla środków transportowo - sprzętowych będących na wyposażeniu referatu komunalnego zlokalizowanego w Przydatkach Gołaszewskich. 1. Szacowana ilość oleju 35 tys. litrów. 2. Okres obowiązywania umowy 18 miesięcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w podanym okresie 18 miesięcznym. 4. Podana ilość oleju jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju napędowego faktycznie zakupionego przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 5. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników autobusów szkolnych Zamawiającego, w stacji lub stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 4. Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiorników pojazdów będących na wyposażeniu referatu komunalnego Urzędu Gminy w Kowalu (wykaz pojazdów zostanie zporządzony do umowy) poprzez legalizowany przepływomierz. 5. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionych paliw, w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, ilość wydanych litrów, nazwisko i imię oraz podpis osoby pobierającej olej napędowy, nr rejestracyjny pojazdu, cena jednostkowa obowiązująca na stacji w dniu wydania paliwa, wartość pobranego paliwa. 6. Rozliczenie za dostawę oleju napędowego następować będzie w oparciu o: cenę za 1 litr tankowanego oleju napędowego uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu oraz deklarowanego w ofercie stałego upustu wyrażonego w procencie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 6.1. Forma rozliczenia pobranego oleju: 1) bezgotówkowa, rachunkiem zbiorczym za okres rozliczeniowy, płatny przelewem; 2) okres rozliczeniowy 1 miesiąc; 3) termin płatności - 14 dni od daty dostarczenia faktury. 7. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem MG z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. z 2015 poz. 1680 oraz odpowiednio Normy PN-EN 590
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134230-8

Dodatkowe kody CPV: 09134220-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130550.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Frydrychowo 54
Kod pocztowy: 87-410
Miejscowość: Kowalewo Pomorskie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 159250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159950
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2018-04-13 10:22:45
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2018-04-13 11:03:17
Ostatnia zmiana:2018-04-13 11:03:21
Ilość wyświetleń:89

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij