Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Pytania i odpowiedzi

Pytania do przetargu z dnia 14.02.2018r.

Pytanie nr 1 (dotyczy budynku szkoły)

W związku z brakiem wykazu stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany prosimy  o uszczegółowienie opisu i podanie następujących informacji:

- które okna oraz drzwi podlegają wymianie,

- kolor stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- materiał stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- podział okien oraz drzwi (oraz czy podział ma być symetryczny),

- czy okna mają być stałe, uchylne, rozwierno-uchylne (jeśli okno będzie dwudzielne   lub czterodzielne prosimy o wskazanie w jaki sposób ma być wykonane okno),

- rodzaj zastosowanego szklenia,

- czy stolarka okienna i drzwiowa ma być wykonana w wersji antywłamaniowej.

 Odpowiedź na pytanie nr 1

Wykaz stolarki okiennej budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Rys. 10, Rys. 9, Rys. 7, Rys. 14, Rys. 13, Rys. 8, Rys. 12

 

Pytanie nr 2 (dotyczy budynku szkoły)

Prosimy o potwierdzenie, że obsypanie budynku należy wykonać piaskiem a nie ziemią z wykopów?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Obsypanie należy wykonać piaskiem.

 

 Pytanie nr 3 (dotyczy budynku szkoły)

Czy należy wykonywać izolację mechaniczną z folii kubełkowej? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wskazaną instrukcją ITB 334/2002 w projekcie.

 

Pytanie nr 4 (dotyczy budynku szkoły)

Prosimy o wskazanie jakiego typu profile gzymsowe, parapetowe oraz okienne należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odtworzyć do stanu pierwotnego. W przedmiarze jest przyjęty profil gzymsowy Baumit GesimsProfil GE lub równoważny. Poz. przedmiaru od31 do 33.

 

Pytanie nr 5 (dotyczy budynku szkoły)

Czy poz. 33 przedmiaru dotyczy podokienników zewnętrznych? Prosimy o szczegół obrobienia podokienników.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak. Brak szczegółów obrobienia. Wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

 

Pytanie nr 6 (dotyczy budynku szkoły)

Prosimy o szczegół ocieplenia oraz wykończenia gzymsu.

 Odpowiedź na pytanie nr 6

Brak szczegółów. Wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Wykonać zgodnie z instrukcją 364/02 "Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków".

 

Pytanie nr 7 (dotyczy budynku szkoły)

Co z istniejącym gzymsem widocznym na zdjęciach w połowie wysokości budynku szkoły? Czy należy go skuć czy tylko przykryć styropianem?

 Odpowiedź na pytanie nr 7

Odtworzyć do stanu pierwotnego.

 

Pytanie nr 8 (dotyczy budynku szkoły)

Na zdjęciach widać, że aktualnie tynk przykrywa ramy okienne. Projekt jednak przewiduje ocieplenie ościeży. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości styropian należy użyć ponieważ po zamontowaniu nowej stolarki styropian może zakrywać część skrzydła okiennego? Jeśli natomiast należy skuć istniejący tynk z ościeży prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

 Odpowiedź na pytanie nr 8

Rys. nr.5  „Rzut parteru. Docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien”, projektu budowlanego odpowiada na powyższe pytanie.

 

Pytanie nr 9 (dotyczy budynku szkoły)

Czy aktualnie zamontowaną stolarkę okienną oraz drzwiową należy demontować w sposób, który umożliwi ponowne wykorzystanie jej przez Zamawiającego czy stolarka przewidziana jest do utylizacji przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Do ponownego wykorzystania i przekazania Zamawiającemu należy uwzględnić  stolarkę okienną oraz drzwiową PCV. Pozostałe okna i drzwi do utylizacji przez Wykonawcę.

 

Pytanie nr 10 (dotyczy budynku szkoły)

Prosimy potwierdzić, że w zakres prac nie wchodzi wykonanie opaski wokół budynku?

 Odpowiedź na pytanie nr 10

Projekt budowlany Termomodernizacji nie mówi o wykonaniu opaski. Należy jednak przy wykonaniu odkrywki zweryfikować konieczność wykonania takiej opaski i wycenić.  Poz. Przedmiar 1-4 budynek szkoły,  Sali gimnastycznej przedmiar poz. 225-229 

Budynek świetlicy - Czerniewiczki – przedmiar. Poz. 1-5

 

Pytanie nr 11 (dotyczy budynku szkoły)

Na zdjęciach widoczne są jakieś kable, anteny oraz alarm. Prosimy o informację w czyim zakresie jest ich demontaż oraz ponowny montaż? Jeśli w zakresie wykonawcy prosimy o określenie  sposobu montażu w/w elementów istniejących (na elewacji, schowane pod styropianem w rurkach) oraz podanie ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Odtworzenie do stanu pierwotnego. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN- IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody odprowadzające wykonać tym samym drutem na wspornikach lub w

rurkach PCV w warstwie termoizolacji. Na wysokości 1,3m nad terenem wykonać

złącza kontrolne. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji

uziemienia.

 

Pytanie nr 12 (dotyczy budynku szkoły)

Czy widoczna na zdjęciu krata w oknie będzie ponownie zamontowana?

 Odpowiedź na pytanie nr 12

Tak

 

Pytanie nr 13 (dotyczy budynku szkoły)

Brak opisu oraz przedmiarów dotyczących obróbki kominów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz projektu o informację w jaki sposób należy wykonać naprawy kominów. Czy kominy są do rozbiórki i ponownego przemurowania z cegły klinkierowej czy wystarczy wykonać czapki na kominach i je ocieplić?

 Odpowiedź na pytanie nr 13

Wykonać zgodnie z  przedmiarem poz. 63 i 64.

 

Pytanie nr 14 (dotyczy budynku szkoły)

Czy przebudowanie wejść do budynku leży w zakresie wykonawcy? Jeśli tak prosimy o szczegóły wykonania, przekroje oraz uzupełnienie przedmiarów.

 Odpowiedź na pytanie nr 14

NIE.  Zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy wejścia do szkoły. Dotyczy jedynie wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej.

 

Pytanie nr 15 (dotyczy budynku szkoły)

Czy w zakres prac wchodzi montaż płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich, kolcy na ptaki lub innych akcesoriów dachowych? Jeśli tak prosimy o podanie ilości w/w elementów.

 Odpowiedź na pytanie nr 15

Projekt budowlany nie przewiduje

 

Pytanie nr 16 (dotyczy budynku szkoły)

Prosimy o potwierdzenie, że impregnacja istniejącej więźby dachowej w trakcie prac wymiany poszycia nie jest w zakresie. Jeśli jest prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 16

      Projekt budowlany nie przewiduje. Konieczna wizja lokalna.

 

Pytanie nr 17 (dotyczy budynku szkoły)

Jakie elementy oraz ile % istniejącej konstrukcji dachu należy przyjąć do wymiany?

 Odpowiedź na pytanie nr 17

Rysunek nr. 5 dokładnie opisuje postępowanie. Projekt budowlany. Część Architektoniczna.

 

Pytanie nr 18 (dotyczy budynku szkoły)

W projekcie jest zapis: „3.Zdjąć ostrożnie dachówkę przeznaczjąc ją do dalszego użytku” . Prosimy o wyjaśnienie czy dachówkę należy faktycznie zdejmować ostrożnie i układać ją na paletach w celu przekazania jej Zamawiającemu czy utylizacja starej dachówki leży po stronie Wykonawcy?

 Odpowiedź na pytanie nr 18

Dachówkę należy zdejmować ostrożnie, układać na paletach, przekazać Zamawiającemu.

 

Pytanie nr 19 (dotyczy budynku szkoły)

Z jakiej grubości płyty wiórowej należy wykonać podłogę na strychu? Czy podłoga ma być zabezpieczona ognioochronnie? Jeśli tak to w jaki sposób?

 Odpowiedź na pytanie nr 19

Rys. nr. 5 projektu budowlanego określa jaka płyta wiórowa. Grubość 2,2 cm

 

Pytanie nr 20 (dotyczy budynku szkoły)

Prosimy o potwierdzenie, że istniejącymi warstwami stropu pod poddaszem jest strop gęsto żebrowy DZ-4 na którym nie znajduje się żadna inna warstwa, którą należałoby zdemontować przed przystąpieniem do ocieplania poddasza?

 Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z opisem Rys. 5. Projekt budowlany.

 

Pytanie nr 21 (dotyczy budynku szkoły)

Czy naprawy wewnętrzne ścian po wymianie stolarki wchodzą w zakres? Jeśli tak prosimy o informację w jakim zakresie i w jakim standardzie należy naprawić ościeża wewnętrzne oraz o uzupełnienie przedmiarów.

 Odpowiedź na pytanie nr 21

Zgodnie z przedmiaremr  poz. od 81 do 86.

 

Pytanie nr 22 (dotyczy budynku szkoły)

Brak projektu instalacji odgromowej. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres? Jeśli natomiast należy ją wykonać prosimy o załączenie projektu oraz uzupełnienie przedmiarów.

 Odpowiedź na pytanie nr 22

Odtworzenie do stanu pierwotnego. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN- IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody odprowadzające wykonać tym samym drutem na wspornikach lub w

rurkach PCV w warstwie termoizolacji. Na wysokości 1,3m nad terenem wykonać

złącza kontrolne. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji

uziemienia.

 

Pytanie nr 23 (dotyczy budynku szkoły)

Czy budynek szkoły jest obiektem czynnym? Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie przekazywał poszczególne sale do wykonywania prac?

 Odpowiedź na pytanie nr 23

Harmonogram prac do uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę, po wyłonieniu Wykonawcy zadania, zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Pytanie nr 24 (sala gimnastyczna)

W związku z brakiem wykazu stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie następujących informacji:

- które okna oraz drzwi podlegają wymianie,

- kolor stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- materiał stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- podział okien oraz drzwi (oraz czy podział ma być symetryczny),

- czy okna mają być stałe, uchylne, rozwierno-uchylne (jeśli okno będzie dwudzielne lub czterodzielne prosimy o wskazanie w jaki sposób ma być wykonane okno),

- rodzaj zastosowanego szklenia,

- czy stolarka okienna i drzwiowa ma być wykonana w wersji antywłamaniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Wykaz stolarki okiennej w załącznikach: Rys. 10, Rys. 9, Rys. 7,

 

Pytanie nr 25 (sala gimnastyczna)

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej. Czy w zakres prac wchodzi zerwanie i utylizacja całego pokrycia dachu z papy czy załatanie miejscowych dziur? Jeśli w zakres wchodzą miejscowe naprawy prosimy o wskazanie dokładnej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Chodzi o wymianę pokrycia całego dachu. Utylizacja starego pokrycia – Papa

Przedmiar pkt. 2.4 ppkt 258 i 259.

 

Pytanie nr 26 (sala gimnastyczna)

Prosimy o potwierdzenie, że ocieplenie dachów SALI GIMNASTYCZNEJ nie leży w zakresie opracowania i jedyne prace jakie należy wykonać to renowacja starych dachów papą.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Projekt budowlany mówi o dociepleniu dachu. Rys. 4. Cześć Sala gimnastyczna  + przedszkole. Przedmiar poz. od 253 do 274.

 

Pytanie nr 27 (sala gimnastyczna)

Brak informacji na temat sposobu ocieplenia/wykończenia kominów. A zwłaszcza obróbki czapy komina dymowego? Czy istnieje jakaś drabina na kominie umożliwiająca dostęp technologiczny do komina? Czy barierki zabezpieczające na szczycie komina są do wymiany? Prosimy o uzupełnienie projektu o kompletne wymiary, szczegółowe rozwiązania oraz uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 27

      Drabina w zakresie wykonawcy.  Kosztorys i przedmiar przewiduje rusztowania.

      Poz. 287 do 293. Brak projektu wykonawczego.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

 

Pytanie nr 28 (sala gimnastyczna)

Prosimy o wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące widocznych spękań murów? Spękania murów mogą powodować również spękania na tynku. Kto wówczas będzie odpowiadał za pękanie nowo wykonanego tynku na budynku jeśli Zamawiający nie przewiduje naprawy ścian?

Odpowiedź na pytanie nr 28

       Postępować zgodnie z opinią techniczna załączoną, załącznik do niniejszych wyjaśnień.

 

Pytanie nr 29 (sala gimnastyczna)

Brak projektu instalacji odgromowej. Prosimy o informację czy instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres? Jeśli natomiast należy ją wykonać prosimy o załączenie projektu oraz uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Odtworzenie do stanu pierwotnego. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN- IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody odprowadzające wykonać tym samym drutem na wspornikach lub w

rurkach PCV w warstwie termoizolacji. Na wysokości 1,3m nad terenem wykonać

złącza kontrolne. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji

uziemienia.

 

Pytanie nr 30 (sala gimnastyczna)

Prosimy o szczegół wykonania obróbek blacharskich na ogniomurach.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

 

Pytanie nr 31 (kotłownia i instalacja c.o.)

 Prosimy o rozwinięcie zapisu:

Ze względu na złożoną konstrukcję budynku w obiekcie mogą znajdować się niezinwentaryzowane przeszkody kolidujące z projektowanymi grzejnikami. Lokalizację projektowanych grzejników należy zweryfikować na etapie wykonawstwa.”

Ile jest takich miejsc, co to są za kolizje?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Tak jak sam opis wskazuje Zamawiający  na obiekcie czynnym nie jest w stanie zweryfikować wszystkich kolizji. W przypadku kolizji konsultować z projektantem, inspektorem nadzoru.

 

Pytanie nr 32(kotłownia i instalacja c.o.)

Jakiej mocy kocioł należy zamontować w kotłowni? W projekcie jest 188 kW, w przedmiarze  245 kW?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Należy zastosować 188 kW.

 

Pytanie nr 33 (kotłownia i instalacja c.o.)

Prosimy o potwierdzenie braku prac budowlanych w kotłowni. Jeśli jednak Zamawiający planuje jakieś prace (ułożenie płytek, malowanie itp.) prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Inwestor nie przewiduje prac budowlanym w pomieszczeniu technicznym poza pracami związanymi z termomodernizacją.

 

Pytanie nr 34 (ogólne)

W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane prosimy o informację czy w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania z winy Wykonawcy Inwestor obciąży równowartością utraconych środków Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 34

TAK. 

 

Pytanie nr 35 (ogólne)

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Rozliczenie jedną fakturą końcową dla każdej części zamówienia.  

 

 

Niniejsze zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia   o zamówieniu.

Zmiany oraz wyjaśnienia udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego www.ugkowal.bip.net.pl

 

 

Pytania do przetargu z dnia 19.02.2018r.

Pytanie do Części II Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerniewiczki
W przedmiarze w pozycji 40 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z
cegieł wartość obmiaru wynosi -54,200. Jaka powinna być prawidłowa wartość.

Odp.:

Należy przyjąć  9szt., zgodnie z Rys. Nr. 2 projekt budowlany

Przedmiar – aktualizacja.

 

Pytania do przetargu z dnia 20.02.2018r.

Pytanie do Część II zamówienia: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerniewiczki.
Czy pokrycie dachu świetlicy jest do wymiany? W opisie wykazano, że dach jest nie wymieniany, jednak w innym miejscu jest opisany istniejące pokrycie dachu blacho-dachówką w kolorze ceglastym. Na zdjęciu widać blachę trapezową w kolorze czerwonym. Stąd pytanie czy pokrycie dachu będzie zmieniane z blachy trapezowej na blacho-dachówke ceglastą.

Odp.: Pokrycie dachu świetlicy zostaje istniejące. Należy wykonać docieplenie stropu parteru zgodnie z przedmiarem.

 

Pytania do przetargu z dnia 20.02.2018r. C

Czy jest możliwość dołączenia do dokumentacji zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej?

Odp.:  TAK. Zestawienie w załączniku

Pytania do przetargu z dnia 21.02.2018r.
Pytanie do Część I zamówienia: Termomodernizacja budynków Szkoły w miejscowości Nakonowo
Czy zakres zadania obejmuje pokrycie dachu szkoły blachą stalową gr.0,55 mm powlekaną w kolorze ceglastym matowym?
W przedmiarze pozycja 54 Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm, wskazuje na wymianę blachodachówki, natomiast w zestawieniu materiałów dołączonych do przedmiaru nie ma ujętej blachodachówki.

Odp.:

Wymiana pokrycia blachodachówką stalową 0,55 mm powlekaną w kolorze ceglastym matowym.

Poz. nr 7 str. 5 przedmiaru – zestawienie materiałowe.


Załączniki

1416-Szkoła Nakonowo Przedmiar po korekcie (325.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia techniczna sali gimnastycznej w Nakonowie (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.7 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.7C (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.8 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.9 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.10 (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.12 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.13 (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.14 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar 1614 Świetlica w Czerniewczkach sk (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2018-02-14 08:39:02
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2018-02-14 08:39:55
Ostatnia zmiana:2018-02-26 14:25:01
Ilość wyświetleń:596
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij