Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Rejestr działalności regulowanej

URZĄD GMINY KOWAL
Piwna 33
87-820  Kowal

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

1

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

1/2012

Nazwa przedsiębiorcy

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN" Andrzej Bakun

Ulica

 

Nr domu

6     

Nr lokalu

 

Miejscowość

Roztoka                  

Kod pocztowy

62-513

Poczta

Krzymów                  

NIP

665-181-26-99 

REGON

310033956      

Data wpisu do rejestru

2012-02-16

Data wykreśl. z rejestru

2015-02-27

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 - Opakowania ze szkła
16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

Strona 1 z 18

 

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

2

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

2/2012

Nazwa przedsiębiorcy

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

Ulica

Łąkoszyńska                  

Nr domu

127   

Nr lokalu

 

Miejscowość

Kutno                    

Kod pocztowy

99-300

Poczta

Kutno                    

NIP

775-000-05-16 

REGON

610281538      

Data wpisu do rejestru

2012-04-27

Data wykreśl. z rejestru

 

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 - Zużyte opony
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 - Inne niewymienione odpady
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne

Strona 2 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* - Asfalt zawierający smołę
17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 03* - Smoła i produkty smołowe
17 03 80 - Odpadowa papa
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 - Aluminium
17 04 03 - Ołów
17 04 04 - Cynk
17 04 05 - Żelazo i stal
17 04 06 - Cyna
17 04 07 - Mieszaniny metali
17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 - Papier i tektura
20 01 02 - Szkło
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

 

Strona 3 z 18


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

 

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - Tworzywa sztuczne
20 01 40 - Metale
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Strona 4 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

3

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

3/2012

Nazwa przedsiębiorcy

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Ulica

Przemysłowa                  

Nr domu

31    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Płock                    

Kod pocztowy

09-400

Poczta

Płock                    

NIP

774-22-33-499 

REGON

610363472      

Data wpisu do rejestru

2012-06-05

Data wykreśl. z rejestru

 

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 - Zużyte opony
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 - Odpadowa papa
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 - Aluminium
17 04 03 - Ołów
17 04 04 - Cynk
17 04 05 - Żelazo i stal

Strona 5 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

17 04 06 - Cyna
17 04 07 - Mieszaniny metali
17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 - Papier i tektura
20 01 02 - Szkło
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - Tworzywa sztuczne
20 01 40 - Metale
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk

 

Strona 6 z 18


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

 

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Strona 7 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

4

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

4/2012

Nazwa przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

Ulica

Komunalna                    

Nr domu

4     

Nr lokalu

 

Miejscowość

Włocławek                

Kod pocztowy

87-800

Poczta

Włocławek                

NIP

888-020-59-21 

REGON

910041776      

Data wpisu do rejestru

2012-10-01

Data wykreśl. z rejestru

 

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 - Inne niewymienione odpady
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 03 80 - Odpadowa papa
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 - Papier i tektura
20 01 02 - Szkło
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia

Strona 8 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

 

20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - Tworzywa sztuczne
20 01 40 - Metale
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Strona 9 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

5

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

5/2013

Nazwa przedsiębiorcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Ulica

 

Nr domu

54    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Baruchowo                

Kod pocztowy

87-821

Poczta

Baruchowo                

NIP

888-000-78-36 

REGON

340408491      

Data wpisu do rejestru

2013-02-19

Data wykreśl. z rejestru

 

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 - Zużyte opony
16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* - Baterie zawierające rtęć
16 06 04 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 - Inne baterie i akumulatory
16 06 06* - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 - Inne niewymienione odpady
17 02 01 - Drewno

Strona 10 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 - Odpadowa papa
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 - Aluminium
17 04 03 - Ołów
17 04 04 - Cynk
17 04 05 - Żelazo i stal
17 04 06 - Cyna
17 04 07 - Mieszaniny metali
17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 - Papier i tektura
20 01 02 - Szkło
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - Tworzywa sztuczne

 

Strona 11 z 18


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

 

20 01 40 - Metale
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Strona 12 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

6

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

6/2013

Nazwa przedsiębiorcy

Z.G.K. "GRONEKO" Spółka z o.o.

Ulica

 

Nr domu

19    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Mikorzyn                 

Kod pocztowy

87-732

Poczta

Lubanie                  

NIP

888-28-63-798 

REGON

340049773      

Data wpisu do rejestru

2013-02-27

Data wykreśl. z rejestru

 

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 01 01 - Papier i tektura
20 01 02 - Szkło
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Strona 13 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

 

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - Tworzywa sztuczne
20 01 40 - Metale
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Strona 14 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

7

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

7/2013

Nazwa przedsiębiorcy

ENEREIS SUROWCE SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica

Majowa                       

Nr domu

87/89 

Nr lokalu

 

Miejscowość

Tomaszów Mazowiecki      

Kod pocztowy

97-200

Poczta

Tomaszów Mazowiecki      

NIP

527-20-98-636 

REGON

012914009      

Data wpisu do rejestru

2013-04-29

Data wykreśl. z rejestru

 

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 - Zużyte opony
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 - Inne niewymienione odpady
17 02 01 - Drewno
17 02 02 - Szkło

Strona 15 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* - Asfalt zawierający smołę
17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 03* - Smoła i produkty smołowe
17 03 80 - Odpadowa papa
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 - Aluminium
17 04 03 - Ołów
17 04 04 - Cynk
17 04 05 - Żelazo i stal
17 04 06 - Cyna
17 04 07 - Mieszaniny metali
17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 - Papier i tektura
20 01 02 - Szkło
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

Strona 16 z 18


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

 

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 - Tworzywa sztuczne
20 01 40 - Metale
20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 - Odpady z targowisk
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Strona 17 z 18

 


Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze

 

8

Dane przedsiębiorcy

 

Numer rejestrowy

8/2013

Nazwa przedsiębiorcy

PPHU ADAM-POL Adam Kowalski

Ulica

Pszczela                     

Nr domu

3     

Nr lokalu

141   

Miejscowość

Płock                    

Kod pocztowy

09-400

Poczta

Płock                    

NIP

7741534744    

REGON

146379265      

Data wpisu do rejestru

2013-12-20

Data wykreśl. z rejestru

2014-04-04

 

Rodzaj odpadów

20 01 10 - Odzież
20 01 11 - Tekstylia

 

Strona 18 z 18

 

 

Metadane

Źródło informacji:Ania Grzywacz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ania Grzywacz
Data wprowadzenia:2018-01-09 09:39:41
Opublikował:Ania Grzywacz
Data publikacji:2018-01-09 09:40:29
Ostatnia zmiana:2018-01-09 09:40:35
Ilość wyświetleń:156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij