Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE 0 NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r,poz. 1202), Wójt Gminy Kowal ogłasza nabór kandydatów na wolne

 

stanowisko Podinspektora ds. Mienia Komunalnego, Gospodarki Nieruchomościami, Zarządzania Kryzysowego, Sportu i Kultury, Grobownictwa w Referacie Zamówień Publicznych, Nieruchomości i Organizacji  w Urzędzie Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1)                 
Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe, magisterskie;

b)      obywatelstwo polskie;

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

d)      niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        znajomość zasad funkcjonowania administracji oraz przepisów prawa niezbędnych do wykonywania

zadań na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów wynikających z:

kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2013r. poz. 267.ze zm.)

ustawy o samorządzie gminnym - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) gospodarce nieruchomościami - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015r. poz.1774) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z dnia 21 listopada 1967r. (Dz.U. z 2015r. poz.827)

ustawy o zarządzaniu kryzysowym - ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1166 ze zm.)

ustawy o stanie klęski żywiołowej - ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2014r. poz. 333 ze zm.)

-     ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2014r. poz.150 ze zm.)

g)    staż pracy - co najmniej 3 lata w jednostkach administracji samorządowej;
2)
Wymagania dodatkowe:

a)      obsługa komputera, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych: Microsoft Office Word, Excel, Power Point;

b)      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - wskazane;

c)      predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, sprawne organizowanie pracy, postawa etyczna.


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1)     prowadzenie spraw w zakresie minia komunalnego i gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności:

 

a)       prowadzenie ewidencji zasobu mienia gminnego,

b)       sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości,

c)       prowadzenie spraw z zakresu przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz najmu, dzierżawy i oddania w zarząd nieruchomości gminnych,

d)       prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i ze zbywaniem gminnych nieruchomości oraz wykonania prawa pierwokupu,

e)       publikowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę lub najem,

f)         prowadzenie prac w związku ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

g)       zatwierdzanie podziału lub rozgraniczenia nieruchomości,

h)       prowadzenie spraw w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz uwłaszczenia osób prawnych,

i)      przygotowywanie wniosków do starosty w sprawach wywłaszczeniowych,

j)   przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów notarialnych,

k)   prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące

własność państwa oraz grunty zajęte pod drogi publiczne, I)   przygotowywanie umów z najemcami na gminne lokale użytkowe

2)     prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej i rolnictwa, w tym w szczególności:

 

a)       współpraca z Wiejskimi Spółkami Wodnymi,

b)       prowadzenie spraw związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,

c)       załatwianie spraw z zakresu utrzymania właściwych stosunków wodnych na gruntach oraz prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki wodnej należących do zadań gminy,

d)       sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych,

e)       prowadzenie spraw związanych z prawem łowieckim,

f)         współpraca z instytucjami działającymi w zakresie doradztwa rolniczego, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa itp.

g)       współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie sporządzania sprawozdań, szacunków i ankiet,

h)       prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi;

3)     prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym w szczególności:

 

a)       gromadzenie danych, prowadzenie analiz i planowanie działań ratowniczych w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń,

b)       opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności planów obrony cywilnej Gminy i reagowania kryzysowego,

c)       organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

d)       organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć, przy współudziale Komendanta Gminnego Straży Pożarnych dla minimalizacji skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,

e)       prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz planowanie i zaopatrzenie w sprzęt,

f)         utrzymywanie w stałej gotowości systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu łączności bezprzewodowej,

g)       sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem budowli ochronnych oraz nad przygotowaniem zakładów pracy i ich obiektów w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń;

4)     prowadzenie spraw w zakresie kultury i sportu, w tym w szczególności:


a)       prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i zabytków,

b)       realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku.

 

5)     prowadzenie spraw w zakresie grobownictwa, w tym w szczególności: prowadzenie rejestru grobów na terenie Gminy, kontrola i utrzymywanie ich w należytym porządku.

6)     Ponadto:

 

a)       prowadzenie ewidencji pism i dokumentów w zakresie zajmowanego stanowiska w formie teczek, rejestrów opisanych zgodnie z obowiązującymi przepisami

b)       obsługa interesantów w czasie godzin pracy, w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska,

c)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

 

 

3.      Warunki pracy na stanowisku:

a)       wymiar czasu pracy -1 etat,

b)       pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze Urzędu Gminy w Kowalu, przy ul. Piwnej 33.

c)       praca wymaga przemieszczania się miedzy kondygnacjami budynku oraz poruszania się w terenie. Telefoniczna obsługa interesantów. Praca przy komputerze.

 

4.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kowal, w rozumieniu przepisów o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wyniósł / nie wyniósł* co najmniej 6%.

5.  Wymagane dokumenty:

 

1)      własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)      CV

3)      wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;

4)      własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

 

a)   nieposzlakowanej opinii;

b)   niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wygrania wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

c)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

d)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202.);

e) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202);

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe**;

6)     kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy **;

7)     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)**.

8)     inne


6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a)       złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Piwna 33,87-820 Kowal, pok. nr 8

b)       przesłać pocztą na adres:

 

 

Urząd Gminy Kowal ul. Piwna 33 87 820 Kowal

lub

c) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014.1114 z dnia 17 lutego 2005 r.. Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Mienia Komunalnego, Gospodarki Nieruchomościami, Zarządzania Kryzysowego, Sportu i Kultury, Grobownictwa"

 

2)   Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015 r.

3) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia do Urzędu lub data stempla

pocztowego.


 

* niewłaściwe skreślić

** kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

Załączniki

załącznik nr 4- ogłoszenie o wolnym naborze (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 -opis stanowiska pracy (841.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 3 - zakres czynności (551.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2015-11-09 15:35:22
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2015-11-09 15:36:30
Ostatnia zmiana:2015-11-09 15:50:08
Ilość wyświetleń:1463

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij