Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE 0 NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Wójt Gminy Kowal ogłasza nabór kandydatów na wolne

 

 

stanowisko Podinspektora ds. gospodarki odpadami

(nazwa stanowiska urzędniczego)

w Urzędzie Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

 

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe,

b)       obywatelstwo polskie,

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

d)       niekaralność,

e)       nieposzlakowana opinia

f)         min. dwa lata stażu pracy w jednostkach administracji samorządowej

 

 

2) wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, o ochronie środowiska, przepisów kodeksu cywilnego kodeks postępowania administracyjnego. Znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

b)       sumienność, bezstronność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność planowania i organizacji pracy, właściwa postawa etyczna.

c)      Dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych, poczty elektronicznej i Internetu, umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

zgodnie z zakresem czynności opublikowanym z niniejszym ogłoszeniem.

3.       Warunki pracy na stanowisku:

a)      wymiar czasu pracy – 1 etatu,

b)      pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze budynku B Urzędu Gminy w Kowalu, przy ul. Piwnej 33.

c)      praca wymaga się przemieszczania miedzy kondygnacjami budynku oraz poruszania się w terenie.

Telefoniczna obsługa interesantów. Praca przy komputerze.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kowal, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych  wyniósł / nie wyniósł* co najmniej 6%.

5.       Wymagane dokumenty:

 

1)  własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)  własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)  wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;

4)  własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

 

a)  nieposzlakowanej opinii;

b)  niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wygrania wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

c)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

d)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

e) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe**;

6)    kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na podstawie**;

7)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy**.

8)    inne

 

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1)      Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

 

a)       złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pok. nr 8 lub

b)       przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Kowal

ul. Piwna 33

87-820 Kowal

 

lub

c)       przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2)      Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Kowalu”.

3)      Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2013r.

 

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do Urzędu lub data stempla pocztowego.

 

 

Załączniki

ogłoszenie o naborze (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis stanowiska pracy (812.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zakres czynności (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_niekaralnosc (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kwarcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kwarcińska
Data wprowadzenia:2013-08-01 08:15:34
Opublikował:Aneta Kwarcińska
Data publikacji:2013-08-01 08:19:45
Ostatnia zmiana:2013-08-01 08:26:49
Ilość wyświetleń:1841
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij