Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Postanowienie Wójta Gminy Kowal - rekultywacja składowiska w Przydatkach Gołaszewskich

OŚ. 6220.05.P/2011

                                                                                                            Kowal, dnia 02.08.2011 r.

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust.1, art. 65 ust 2 i 3 ust 2 ustawy z dnia               3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz.1227 z późn. zm.), a także  § 3 ust.1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów:

·         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy - postanowienie  z dnia 25.07.2011 r. sygn. WOO.4240.606..2011.JO,

  • Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego we Włocławku - opinia z dnia 26.07.2011 r. sygn. N.NZ-42-10-07/2011 L.dz. 3288,

 

postanawiam

 

I.    odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :

- rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne                                 w miejscowości Przydatki Gołaszewskie na działce o nr 829/1, obręb geodezyjny  Przydatki Gołaszewskie,  gmina Kowal.

 

 

 Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 07.07.2011  r. Wójt Gminy Kowal działając z urzędu wszczął postępowanie                 w sprawie  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

- rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w miejscowości Przydatki Gołaszewskie na działce  o nr 829/1,  obręb geodezyjny Przydatki Gołaszewskie,  gmina Kowal.

 

Zakres rekultywacji :

- przemieszczenie odpadów na kwaterę rekultywowaną,

- zdemontowanie wagi elektronicznej, rozdrabniarki do tworzyw sztucznych i belownicy,

- wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na składowisku, wyprofilowanie wierzchniej warstwy odpadów ze spadkiem w kierunku północno – wschodnim,

- wykonanie warstwy wyrównawczej o miąższości 0,3 m,

- budowa studni odgazowujących złoże zdeponowanych odpadów,

- wyczyszczenie i usunięcie wody , szlamów i osadu ze stawu stabilizacyjnego,

- wykonanie warstwy uszczelniającej z gruntu mineralnego (gliny) o miąższości 0,3 m,

- zdemontowanie urządzenia pompowego przy zbiorniku odcieków z jednoczesnym odcięciem przewodów tłocznych ,

- wykonanie warstwy odwadniającej – drenażowej (filtr żwirowy) o miąższości 0,35 m, w tym ciągów drenarskich z rur O100 oraz przewodów zbiorczych,

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej (humusowej) o miąższości minimum 0,8 m na całej powierzchni kwatery składowiska,

- obsianie całej powierzchni kwatery trawami i nasadzeniami krzewów o płytkim systemie korzeniowym.

Cele rekultywacji:

- niedopuszczenie do infiltracji wód opadowych w głąb korpusu składowiska,

- odprowadzenie w maksymalnym stopniu wód opadowych poza składowisko,

- zapobieżenie erozji powierzchni składowiska.

 

 

 

 

 

 

2. Planowana inwestycja  należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa  § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

3. Na postawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r Nr. 199, poz. 1227 z póżn zm.), Organ wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby i zakresu  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.  

Organy te wydały postanowienia:

·         Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy - postanowienie  z dnia 25.07.2011 r. sygn. WOO.4240.606.2011.JO, - stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  • Państwowy  Powiatowy   Inspektor  Sanitarny  we Włocławku -  opinia z dnia 27.07. 2011 r. sygn. N.NZ-42-10-07/2011 L.dz. 3288 - stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

4. Na obiekt składowiska odpadów w Przydatkach Gołaszewskich  trafiały głównie odpady z terenów wiejskich i miasta Kowal

-  na składowisku nie były składowane odpady niebezpieczne,

- na terenie składowiska zamontowano 3 piezometry P1, P2, P3 - analiza wód podziemnych przeprowadzonych w latach 2008-2009 stwierdziła,  iż zdeponowane odpady nie mają wpływu na jakość tych wód.

- gazy ze składowiska będą odprowadzane do atmosfery poprzez instalację  do doprowadzania gazu składowego – (rura PCW zainstalowana w studni odgazowania wypełniona torfem pełniącym funkcje biofiltru).

- oddziaływanie na klimat akustyczny w trakcie rekultywacji będzie wiązał się z emisją hałasu                         i spalin maszyn i urządzeń budowlanych, wzrost zapylenia i emisji spalin będzie miało charakter lokalny krótkoterminowy i ustąpi po zakończeniu prac rekultywacyjnych. Roboty prowadzone                     będą w porze dziennej.

- w ramach zamierzenia przewiduje się wykorzystanie istniejących budowli takich jak: staw stabilizacyjny – który spełniał będzie rolę zbiornika retencyjnego na wody spływające                                z wierzchowiny zamkniętego składowiska oraz studni ociekowej, obudowy przepompowni odcieków                                  i budynku socjalnego (po zmianie ich przeznaczenia). 

 

5. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn, zm.) w odległości ok. 2,2 km od  granic obszarów ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 oraz obszaru Natura mającego znaczenie dla wspólnoty Błota Kłócieńskie PLH040031.

 

6. Teren lokalizacji przedsięwzięcia tzn. dz. nr 829/1 w m. Przydatki Gołaszewskie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

7.  Mając na uwadze powyższe Organ uznał, iż rodzaj i charakterystyka planowanego przedsięwzięcia nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, ze względu na:

-     skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu,

-     brak emisji i występowania innych uciążliwości,

-     brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii,

Zlokalizowane jest ono poza:

-     obszarami wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

-     obszarami wybrzeży,

-     obszarami górskimi lub leśnymi,

-     obszarami  wymagającymi   specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin                  i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

-     obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-     obszarami o niskiej gęstości zaludnienia,

-     obszarami przylegającymi do jezior,

-     obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania inwestycji z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na:

-     zasięg oddziaływania nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,

-     brak transgranicznego oddziaływania.

 

W związku z powyższym  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Postanowienie w tym zakresie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kowalu, umieszczone na stronie internetowej BIP  urzędu,     oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji przedsięwzięcia. (tablica ogłoszeń, teren składowiska )  

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

 

 Hanna Karwowska

Sekretarz Gminy Kowal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Kowal

2. Strony postępowania według odrębnego wykazu w aktach sprawy 

 

Do wiadomości:

1. RDOŚ W Bydgoszczy,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ,

3. a/a

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2011-08-04 14:49:28
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2011-08-04 14:50:14
Ostatnia zmiana:2011-08-04 14:50:55
Ilość wyświetleń:903

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij