Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowal o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nakonowie

WÓJT GMINY KOWAL

ogłasza konkurs na stanowisko

 

 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych   

 w Nakonowie

 

Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

I.      Wymagania stawiane kandydatom:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół            i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436).

 

1.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)       ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)       ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny                   z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)       uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

5)       spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia               27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)       nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)       nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

9)       nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,                     o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. u. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Do udziału w konkursie może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

2)       posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;

3)       ukończyła studia magisterskie;

4)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

5)       ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

6)       nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie                                         o ubezwłasnowolnienie;

7)       spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

II.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                            z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. u. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.  Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);

10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);

11)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kart oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy                 z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

IV.      Termin i sposób składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nakonowie” w terminie do dnia 10 sierpnia  2011r. na adres:

                               Urząd Gminy w Kowalu

                               ul. Piwna 33

                               87-820 Kowal

 

V.      Postanowienia końcowe:

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kowal w oparciu o regulamin, który został określony rozporządzeniem MEN z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

 

Wyżej wymienione informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy              w Kowalu www.ugkowal.bip.net.pl

Metadane

Źródło informacji:Cieślarczyk Małgorzata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Cieślarczyk Małgorzata
Data wprowadzenia:2011-07-27 15:33:44
Opublikował:Cieślarczyk Małgorzata
Data publikacji:2011-07-27 15:34:54
Ostatnia zmiana:2011-07-27 15:35:52
Ilość wyświetleń:1276
Urząd Gminy w Kowalu
Piwna 33, 87-820 Kowal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij