Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Kowalu

Kolorowy pasek

Postanowienie sygn OŚ.6220.04.2011 Z DNIA 27.04.2011

 

 

 

OŚ. 6220.04.P.2011

                                                                                                                  Kowal, dnia 27.04.2011 r.

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust.1, art. 65 ust 2 i 3 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz.1227 z późn. zm.), a także  § 3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy - postanowienie z dnia 18.04.2011 r. sygn. WOO.4240.226.2011.ADS.3,

Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego we Włocławku - opinia z dnia 08.03.2011 r. sygn. N.NZ-42-10-04/2011 L.dz. 1008,

 

postanawiam

I.  odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie budynku wielofunkcyjnego, obiektów towarzyszących oraz infrastruktury technicznej

dla Szkółki Zespolonej Kukawy gm. Kowal dz. nr 568 obręb ewidencyjny Dębniaki.

 

 

 Inwestor :  Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek reprezentowane przez Pana Stefana Gralikowskiego (pełnomocnictwo z dnia 27.01.2011)

 

 

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 27.01.2011 r. data wpływu 28.01.2011 r. uzupełniony w dniu 22.03.2011 r.                       i 11.04.2011 r.  Inwestor zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

- Budowie budynku wielofunkcyjnego, obiektów towarzyszących oraz infrastruktury technicznej dla Szkółki Zespolonej Kukawy gm. Kowal dz. nr 568 obręb ewidencyjny Dębniaki

 

 Budynek wielofunkcyjny o następujących funkcjach:

biurowej, magazynowo – warsztatowej, socjalnej, mieszkalnej,

 

 Obiekty towarzyszące :

budynek pompowni wraz ze stacją uzdatniania wody

wiata otwarta służąca do garażowania maszyn leśnych

zbiornik wody ziemny o poj. ~ 800 m3 zagłębiony ~ 1,3 m od poziomu terenu i wyniesiony ponad teren istniejący o ~0,8 m.

myjnia płytowa o powierzchni użytkowej ~ 30 m2 ze szczelną nawierzchnią.

 

Infrastruktura techniczna :

studnia głębinowa o wielkości poboru w okresie letnim :

Q max godzinowe = 21,0 m3/h (maksymalne godzinowe)

Q śr. dobowe = 90 m3/dobę (średnie dobowe)

Q max dobowe = 120 m3/dobę (maksymalne dobowe)

ekologiczna oczyszczalnia ścieków składająca się z osadnika fermentacyjnego oraz drenażu rozsączającego sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku wielofunkcyjnego, oraz ścieki z myjni płytowej.

sieć wodociągowa (woda użytkowa + hydrantowa) – zasilana ze studni głębinowej

system deszczowania stałego (nawadniania) – zasilany ze studni głębinowej

 

Zdolność produkcyjna szkółki  – 3 mln szt. sadzonek/rok.  

 

 

2.  Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, iż jedynym z elementów planowanej inwestycji wymienionym                       w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

 

 

 

 

 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest budowa ujęcia wód podziemnych -  ujęta w § 3 ust. pkt 70 ww. rozporządzenia. 

 

3. Na postawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008r Nr. 199, poz. 1227 z póżn zm.), Organ wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby i zakresu  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.  

 

Organy te wydały postanowienia:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy - postanowienie  z dnia 18.04.2011 r. sygn. WOO.4240.226.2011.ADS.3, - postanowienie stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  we Włocławku -  opinia z dnia 08.03.2011 r. sygn. N.NZ-42-10-04/2011 L.dz. 1008, – opinia stwierdza brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

4.Projektowana studnia głębinowa będzie miała głębokość 20 m i wydajność maks. 21 m3/h.                   Obiekt służyć będzie ujmowaniu czwartorzędnego (plejstoceńskiego) poziomu wodonośnego, występującego w miejscu lokalizacji studni na poziomie 2,5 – 18 m. Podjęcie zamierzenia wynika                   z potrzeby intensywnego deszczowania sadzonek Szkółki Zespolonej Kukawy i wykorzystywana wody w celach socjalno bytowych i gospodarczych.

 

5.Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru chronionego w myśl ustawy                      z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn, zm.) tj  na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Dodatkowo położone jest  w odległości 1,3 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 040001 Błota Rakutowskie  i obszaru   Natura 2000  mający znaczenia dla wspólnoty                      PLH 040031 Błota Kłócieńskie.

Przedsięwzięcie położone jest w odległości ok. 400 m od Jeziora Dzilno i zgodnie z przedłożoną dokumentacją budowa studni  nie pogorszy istniejącego stanu przyrody.

 

6. Teren lokalizacji przedsięwzięcia  (dz. nr 568) w m. Dębniaki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Mając na uwadze cel przedsięwzięcia oraz ww. opinie stwierdzono, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne, gdyż inwestycja nie wpłynie znacząco na stan środowiska przyrodniczego w rejonie lokalizacji.

W związku z powyższym  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Postanowienie w tym zakresie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kowalu, umieszczone na stronie internetowej BIP  urzędu,     oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  zażalenie

 

 

 WÓJT GMINY KOWAL

STANISłAW ADAMCZYK

 

 

 

 

Otrzymują:

1. „Nadleśnictwo Włocławek

2.  GWPK w Kowalu

3. Strony postępowania według odrębnego wykazu w aktach sprawy 

 

Do wiadomości:

1. RDOŚ W Bydgoszczy

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ,

3. a/a

 

 

Metadane

Źródło informacji:marcin1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:marcin1
Data wprowadzenia:2011-05-02 13:41:51
Opublikował:marcin1
Data publikacji:2011-05-02 13:42:42
Ostatnia zmiana:2011-05-04 14:18:08
Ilość wyświetleń:649

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij